STOP Padlí zeleniny a okrasných rostlin 10 ml

 
 

Postřikový fungicid proti padlí a dalším houbovým chorobám na zelenině a okrasných rostlinách.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 114 Kč bez DPH
138 Kč    
Kód produktu 18703
Značka AGRO CS a.s.
Webová stránka značky agrocs.cz/
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Fungicidní přípravek ve formé vodorozpustného koncentrátu k ochraně zeleniny a okrasných rostlin před houbovými chorobami.preventivní účinek (chrání rostlinu před napadením) - proto je třeba zasáhnout před nebo na počátku infekce.

Přípravek také účinně ochrání:
okrasné rostliny (květem i listem) - proti padlí, rzi, skvrnitosti listů
zeleninu (okurka, paprika, rajče, cuketa, mrkev apod.) - proti hnédé skvrnitosti, padlí, plísni, černi rajčat

Návod k použití přípravku

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením preventivně nebo při zjištění prvních příznaků; postřik opakovat v intervalu 8-12 dnů

Dávkování:
10 ml přípravku pro 4-12 l aplikační kapaliny (dle cílové plodiny) na 100  

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání. Udržujte postiženého v teple a klidu. Ihned informujte lékaře nebo toxikologické léčebné centrum.
Při styku s kůží: Potřísněný oděv ihned odložte. Ihned oplachujte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte.
Při styku s očima: Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Odstraňte kontaktní čočky. Okamžitá lékařská pomoc je požadována.
Při požití: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech na uzamčených suchých a větratelných místech odděleně od potravin krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem. Chránit před mrazem, přímým slunečním svitem, vlhkem a přehřátím.

Složení přípravku

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l (22,9 % hm.)

Balení

plastová lahvička s obsahem 10 ml přípravku + odměrka, baleno v kartonové krabičce

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Název nebezpečné látky/ názvy nebezpečných látek uvedených na štítku/ účinné látky: azoxystrobin (ISO)

Standardní věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.
Doplňkové informace o nebezpečnosti:
EUH401 „Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí“.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

 • stop americke padli Kód: 18371
  STOP Americké padlí 10ml fungicid
  Skladem Značka: AGRO CS a.s. Záruka: 2 roky

  Postřikový fungicid proti americkému padlí na rostlinách. Ochrání před napadením i po infekci.

  105 Kč
 • 003197 Kumulus WG 2x100g Kód: 17234
  Kumulus WG 2x100g Fungicidní přípravek na ochranu proti padlí
  Skladem Značka: BASF Záruka: 2 roky

  Kumulus WG je sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností.

  149 Kč
 • 003021 Discus 3x2g Kód: 17217
  Discus 3x2g Postřikový fungicidní přípravek
  Skladem Značka: BASF Záruka: 2 roky

  Postřikový fungicidní přípravek k ošetření jabloní proti strupovitosti a padlí jabloňovému; angreštu proti americkému padlí nebo růží proti padlí

  132 Kč
 • vitisan 100g Kód: 25613
  VitiSan 100g proti padlí, plísni a strupovitosti
  Skladem Značka: Biocont Záruka: 2 roky

  Kontaktní fungicidní přípravek zvyšující odolnost rostlin proti padlí, plísni šedé a strupovitosti. Ideální biologická ochrana pro použití v ekologickém zemědělství. 

  168 Kč
 • choroby rajčat Kód: 18704
  STOP Choroby rajčat a okurek 10 ml
  Skladem Značka: AGRO CS a.s. Záruka: 2 roky

  Širokospektrální fungicid účinný proti původcům důležitých chorob zeleniny. Balení vystačí na plochu cca 100 m².

  128 Kč
 • ortiva nova Kód: 17243
  AGRO Ortiva 10 ml postřikový fungicid
  Vyprodáno Značka: AGRO CS a.s. Záruka: 2 roky

  Fungicidní přípravek s protektivními (ochrannými) účinky k ochraně zeleniny a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.

  108 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.