Křemenitý prášek ve spreji - hubení štěnic, blech a roztočů 500 ml Insekticidní sprej

 
 

Přírodní insekticid s okamžitým účinkem. Spolehlivě hubí štěnice, blechy, mravence a roztoče. Bezpečný k domácím mazlíčkům.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
29.11.2022
Cena 379 Kč bez DPH
458 Kč    
Kód produktu 17214
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Přípravky proti štěnicím
 

Charakteristika přípravku

Přírodní insekticid vyroben z fosilizovaného planktonu. Při kontaktu hmyzu naruší jejich ochrannou povrchovou vrstvu těla a ten pak následně hyne v důsledku dehydratace do několika hodin.

Přípravek je účinný proti mravencům, čmelíku kuřímu, štěnicím, blechám a dalšímu lezoucímu hmyzu (rybenky domácí, stínky obecné), klíště obecné, různé druhy roztočů, červotoč tabákový, potemník moučný, pilous rýžový a další).

Přípravek má okamžitý biocidní efekt, je bez zápachu, může se použít i v obsazených stájích, kurnících, bytech, autech a v jiných vnitřních prostorách. Hubení škůdců probíhá zcela mechanickým způsobem (bez chemie). Není třeba dodržovat čekací dobu. Po úspěšném vyhubení hmyzu může být prach ponechán na plochách. Tím se dlouhodobě zabrání novému napadení.

Návod k použití

Zakryjte všechny oblasti, které by neměly být ošetřovány jako krmítka, pitné žlaby atd. Před použitím nádobu důkladně protřepte.
Poté aplikujte přípravek ze vzdálenosti 30 cm na napadená místa v bytech, kancelářích (sedačky, koberce, postele, židle, podlahu aj.), v autech na sedačky, v kurnících (bidla, hnízda aj.), v chlévech, garážích nebo sklepech na plochy, do mezer, na cestičky a na jiná místa, kde se mravenci, štěnice, blechy, čmelíci a další roztoči nebo další lezoucí hmyz shromažďuje.

Při aplikaci na savé materiály (sedačky, koberce, aj.) aplikovaný prášek vysajte zhruba za 2-5 dní po aplikaci. V případě potřeby znovu aplikujte a zopakujte celý postup.

Na tmavých površích může postřik způsobit jemnou prachovou vrstvu, kterou vysátím nebo umytím povrchu odstraníte, ale dojde ke zrušení účinku spreje.

Přípravek spolehlivě působí také při vysoké vlhkosti vzduchu. Např. při venkovním použití po dešťových srážkách se přípravek rozpustí, nicméně po jeho dalším uschnutí se opětovně vytvoří malé krystalky přípravku. Přípravek tak opět účinkuje stejným způsobem, tj. neztrácí po dešti účinek

Během aplikace mohou být v prostoru lidé, zvířata. Není potřeba větrat, přípravek je bez zápachu.

První pomoc při zasažení

V případě vdechnutí zajistěte si přísun čerstvého vzduchu, v případě potíží vyhledejte lékaře.
Při styku s pokožkou umyjte pokožku důkladně mýdlem a vodou. Obecně přípravek není dráždivý pro pokožku.
V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou. Pokud obtíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě požití vymyjte ústa velkém množstvím vody a vypijte velké množství vody.
V případě potíží vyhledejte lékaře.

Skladování přípravku

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při teplotě 15-35 ° C, max. 50 ° C

Složení

72,5 g/kg oxid křemičitý amorfní72,5 g/kg oxid křemičitý amorfní

Balení

500 ml

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-flamme.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

Zvláštní značení u speciálních směsí:
EUH208 Obsahuje geraniol. Může vyvolat alergickou reakci.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
P Avatar autora Blechy 24.9.2021 22:16
Dobrý den mohu aplikovat na křeslo kde leží kočka? děkuji
Odpovědět
A Avatar autora Blechy 27.2.2022 13:13
Dobrý den, křemenitý prášek vysušuje. Nebude pro kočku toxický jako všechyn postřiky na štěnice, ale mohl by jí také vysušovat kůži a následně svědit.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: