STOP Americké padlí 10ml fungicid

Kód: 18371
99 Kč 82 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Postřikový fungicid proti americkému padlí na rostlinách. Ochrání před napadením i po infekci.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Fungicidní přípravek ve formé vodorozpustného koncentrátu k ochraně angreštu a černého rybízu proti americkému padlí.preventivní (chrání rostlinu před napadením) i kurativní (léčívý po infekci) účinek..

Přípravek také účinně ochrání :
jádroviny proti padlí jabloňovému a strupovitosti
révu proti padlí révovému
okurky, baklažány, cukrové i vodní melouny, tykve, rajčata, jahodníky, papriky a cukety proti padlí.

Návod k použití přípravku

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením 2x po odkvětu v intervalu 7 dní.

Dávkování:
na americké padlí 10 ml přípravku pro 20 l aplikační kapaliny (cca 1/4 l aplikační kapaliny/ 1 keř),  ochranná lhůta je 20 dní 

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte na čerstvý vzduch.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají li příznaky (zarudnutí, pálení), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu že je postižený při vědomí a nemá li křeče), nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu přípravku popř. obal nebo bezpečnostní list.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech na uzamčených suchých a větratelných místech odděleně od potravin krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem. Chránit před mrazem, přímým slunečním svitem, vlhkem a přehřátím.

Složení přípravku

Účinná látka: penkonazol 100 g/l (10,2 % hm.)

Balení

plastová lahvička s obsahem 10 ml přípravku + odměrka, baleno v kartonové krabičce

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P305+ P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: