STOP Choroby rajčat a okurek 10 ml

 
  • 1 z 7
 

Širokospektrální fungicid účinný proti původcům důležitých chorob zeleniny. Balení vystačí na plochu cca 100 m².

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 106 Kč bez DPH
128 Kč    
Kód produktu 18704
Značka AGRO CS a.s.
Webová stránka značky agrocs.cz/
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Fungicidní přípravek ve formé vodorozpustného koncentrátu k ochraně proti plísním zeleniny (okurek a rajčat, a také cuket, cibule, hráchu a česneku) a okrasných rostlin. Postřik má protektivní/ochranný účinek – proto je třeba zasáhnout před nebo na počátku infekce. Obsažená účinná látka azoxystrobin působí dlouhodobě a může tak zabránit i vzniku nové infekce.

Přípravek účinně ochrání:
zeleninu (rajče, okurka, paprika, cuketa, mrkeceler, zelí, chřest, česnek, baklažán, kapusta, křen, květák, pór ad.) - skvrnitosti, padlí, plísně, čerň, hniloby...
okrasné rostliny (květem i listem) - padlí, rzi, skvrnitosti listů

Návod k použití přípravku

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením preventivně nebo při zjištění prvních příznaků

Dávkování:
10 ml přípravku pro 4-12 l aplikační kapaliny (dle cílové plodiny) na 100  
ochranná lhůta: okurky – 14 dní, rajčata - 3 dny

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání. Udržujte postiženého v teple a klidu. Ihned informujte lékaře nebo toxikologické léčebné centrum.
Při styku s kůží: Potřísněný oděv ihned odložte. Ihned oplachujte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte.
Při styku s očima: Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Odstraňte kontaktní čočky. Okamžitá lékařská pomoc je požadována.
Při požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít sklenici 0,25 l vody. Nevyvolávejte zvracení.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech na uzamčených suchých a větratelných místech odděleně od potravin krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem. Chránit před mrazem, přímým slunečním svitem, vlhkem a přehřátím.

Složení přípravku

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l (22,9 % hm.)

Balení

plastová lahvička s obsahem 10 ml přípravku + odměrka, baleno v kartonové krabičce

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Název nebezpečné látky/ názvy nebezpečných látek uvedených na štítku/ účinné látky: azoxystrobin (ISO)

Standardní věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.
Doplňkové informace o nebezpečnosti:
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.