AGRO Plíseň STOP 0,5 l

 
  • 1 z 7
 

Fungicidní přípravek s protektivními (ochrannými) účinky k ochraně zeleniny proti houbovým chorobám. Praktické použití bez odměřování.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 109 Kč bez DPH
132 Kč    
Kód produktu 18706
Značka AGRO CS a.s.
Webová stránka značky agrocs.cz/
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Širokospektrý fungicid na ochranu cibule, cuket, česneku, kedluben, paprik a póru proti širokému spektru houbových chorob (plísně, sypavky, rzi, septoriózy, skvrnitosti, padlí, antraknózy a plísně). Účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce.  Účinná láítka azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené.
Oceníte bezpečné a praktické použití bez odměřování - lahev je naplněná vodou; v hrdle obsahuje kapsli s přípravkem.

Jedná se o širokospektrální fungicid účinný proti původcům důležitých chorob zeleniny:
cibule - bílá hniloba, kladosporiová skvrnitost listů, plíseň cibulová
cuketa -  pliseň okurková, padlí cukety
česnek - bílá hniloba, kladosporiová skvrnitost listů, plíseň cibulová, rzi
brokolice -plíseň zelná, alternáriová skrvnitost brukvovitých
paprika zeleninová - hnědá skvrnitost, padlí
pór - lternáriová skrvnitost, kladosporiová skvrnitost listů, rzi

Návod k použití přípravku

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části rostlin. Dbejte na rovnoměrné pokrytí istů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.
Obsah lahve je určen na plochu cca 8,5 m²
Ochranná lhůta: 3 – 21 dní podle typu rostliny

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé dýchání. Udržujte postiženého v teple a klidu. Ihned informujte lékaře nebo toxikologické léčebné centrum.
Při styku s kůží: Potřísněný oděv ihned odložte. Ihned oplachujte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte.
Při styku s očima: Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Odstraňte kontaktní čočky. Okamžitá lékařská pomoc je požadována.
Při požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít sklenici 0,25 l vody. Nevyvolávejte zvracení.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech na uzamčených suchých a větratelných místech odděleně od potravin krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem. Chránit před mrazem, přímým slunečním svitem, vlhkem a přehřátím.

Složení přípravku

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l (22,9 % hm.)

Balení

kapsle s přípravkem v množství 0,85 ml umístěná pod krytkou v hrdle plastové láhve s mechanickým rozprašovačem naplněné 0,5 l vody 

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

GHS-pictogram-pollu.svg.png100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Název nebezpečné látky/ názvy nebezpečných látek uvedených na štítku/ účinné látky: azoxystrobin (ISO)

Standardní věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.hubeni-skudcu.cz 

 

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.