PRO krásný trávník bez plevelů (Zdravý trávník souprava)

Kód: 17750
212 Kč 175 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Balení dvou produktů pro dokonalý trávník :
- koncentrát pro růst, vitalitu a regeneraci trávníku 
- herbicid na likvidaci dvouděložných plevelů v trávníku

Detailní informace

Detailní popis produktu

Souprava dvou účinných produktů Bofix a KP trávník koncentrát proti dvouděložným plevelům v trávníku a pro odolnost a vitalitu trávníku.
Na ošetření plochy 4 x 100 m².

Charakteristika přípravku bofix

Herbicidní přípravek určený k hubení odolných dvouděložných plevelů v okrasných a účelových trávnicích a travách na semeno. Jedná se o selektivní herbicid, což znamená, že zahubí nechtěné dvouděložné plevele, zatímco trávníku nijak neublíží. Přípravek se aplikuje postřikem na vzrostlé plevele, do rostlin proniká přes jejich listy. Účinná herbicidní látka se pak rychle dostává do vzrostlých vrcholů a kořenů, a rostliny hynou. Účinek je patrný již několik hodin po aplikaci přípravku. Déšť již po dvou hodinách po aplikaci účinnost herbicidu nesnižuje. Přípravek se používá na okrasné trávníky a účinně hubí veškeré dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele

Charakteristika přípravku KP Trávník koncentrát

KP Trávník koncentrát - Trávník koncentrát je přírodní vodný koncentrovaný extrakt ze směsi 3 druhů bylin. Přípravek obsahuje malé množství živin (N, P, K, Mg, Ca) a stopových prvků (Fe, Zn, Cu, Mn), které jsou v přípravku obsaženy v přijatelné formě pro rostliny. Soubor látek v přípravku obsažených podporuje růst a vitalitu trávníku, zároveň zvyšuje jeho odolnost vůči abiotickému stresu.
Je vhodný rovněž pro regeneraci trávníku po zimě a pro regeneraci trávníku na namáhaných místech, kde podporuje obnovu travního porostu (urychluje odnožování).
Je určen pro všechny druhy trávníků (zahrada, fotbalová hřiště, golfová hřiště, atd.)

Pro jaké rostliny je přípravek registrován?

  • okrasné trávníky
  • přípravek je účinný na tyto dvouděložné  jednoleté nebo vytrvalé plevele: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva ţahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky,
    pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružník, ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset

Návod k použití

  • 1. ošetření: KP Trávník koncentrát - pro regeneraci po zimě, v období výskytu plísně sněžné. Aplikujte postřikem při teplotách od 15°C.
  • 2. ošetření: KP Trávník koncentrát - pro odolnost a vitalitu trávníku. Aplikujte během sezony.
  • 3. ošetření: Bofix - proti plevelům. Aplikujte během sezony při výskytu. Neaplikujte do 2 dnů po sečení trávníků.
  • 4. ošetření: KP Trávník koncentrát - pro dobré přezimování. Aplikujte na podzim (září až polovina října)
  • pozor na úlet postřikové kapaliny přípravkem Bofix - při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte potřísněný oděv. Kůži omyjte velkým množstvím pokud možno vlažné vody popř. mýdlem nebo jiným vhodným mycím prostředkem. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při zasažení očí: Promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody nejméně 15 minut, při násilném rozevření očních víček. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu / štítek popř. obal přípravku.

Skladování přípravku

Skladovat v dobře uzavřených originálních obalech na suchých, chladných a dobře větraných místech. Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávat mimo doash dětí a odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Doporučená skladovací teplota do +30°C.

Složení

Bofix - fluroxypyr 40 g/l (5,29% hmot.), klopyralid 20 g/l (2,42% hmot.), MCPA 200 g/l (21,9% hmot.)
KP Trávník koncentrát - výluh z bylin a rašeliny

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby při  správném skladování

Balení

Bofix - 40 ml
KP Trávník koncentrát - 50 ml

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Dodatková informace
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Herbicidy proti plevelům
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: