AGROFIT KOMBI - proti plevelům v trávníku na 100 m² - dvojbalení

Kód: 17744
166 Kč 137 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Souprava dvou herbicidů Starane Forte a Lontrel 300 pro hubení plevelů v trávníku na 100 m².

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Kombinace dvou účinných herbicidů působí velmi rychle na dvouděložné plevele v trávnících. Účinek je patrný již za několik dní po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele.

Souprava je určena na okrasné trávníky na likvidaci dvouděložných jednoletých nebo vytrvalých plevelů jako pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá, svízel přítula, hluchavky, konopice napuchlá, ptačinec žabinec, rdesna, pomněnka rolní, lilek černý, opletník plotní, šťovíky (mladé růžice).

Návod k použití

Aplikujte postřikem na vzrostlé plevel max. 1x za vegetační sezónu Neaplikujte do 2 dnů po sečení trávníků. Po aplikaci přípravku je možné sekat za 3-4 dny. Posekanou trávu (2 seče) - nedávejte do kompostu. Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován).

dávkování:
6 ml Starane Forte + 8 ml Lontrel 300 / caa 4 l vody /  / 100 m² (podrobněji viz etiketa)

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: V každém případě se vyvarovat chaotického jednání. Dle situace volat záchrannou službu nebo zajistit lékařské ošetření. K lékařskému ošetření vždy vzít s sebou originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list.
Při nadýchání: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, zavolejte záchranáře nebo rychlou pomoc, poté podejte umělé dýchání; pokud z úst do úst, použijte záchranářskou ochrannou masku (kapesní masku atd.). Pro informace o vhodné léčbě zavolejte toxikologické centrum nebo lékaře.
Při styku s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Kůži začněte okamžitě oplachovat velkým množstvím vody a pokračujte 15-20 minut. Zavolejte odborné zdravotní středisko nebo lékaře a informujte se o léčbě..
Při zasažení očí: Držte víčka od sebe a pomalu a jemně vyplachujte vodou 15 až 20 minut. Pokud máte kontaktní čočky, vyjměte je po prvních 5 minutách a pokračujte ve vyplachování očí. Zavolejte odborné zdravotní středisko nebo lékaře a informujte se o léčbě.
Při požití: Pohotovostní lékařská péče není nutná.

Skladování přípravku

Skladovat v dobře uzavřených originálních obalech na suchých, chladných a dobře větraných místech. Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávat mimo doash dětí a odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Doporučená skladovací teplota do 5-30°C.

Složení

Starane Forte - fluroxypyr 33 g/l
Lontrel 300 - klopyralid 300 g/l

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby při  správném skladování

Balení

Starane Forte -6 ml
Lontrel 300 - 8 ml

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Dodatková informace
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Herbicidy proti plevelům
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: