Roundup Klasik Pro 1l neselektivní listový herbicid

 
 

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, k likvidaci starých porostů trávníků pro jejich obnovu a na nezemědělské půdě, k likvidaci nežádoucí vegetace.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 613 Kč bez DPH
742 Kč    
Kód produktu 17323
Značka Monsanto Europe
Kategorie Herbicidy proti plevelům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoň, vinohradech, k likvidaci starých porostů trávníků pro jejich obnovu a na nezemědělské půdě, k likvidaci nežádoucí vegetace.
Roundup Klasik Pro je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny včetně kořenového systému. Působením přípravku v kořenovém systému se docílí zničení podzemních i nadzemních částí zasažené rostliny. Přípravek Roundup Klasik Pro není přijímán kořeny a nepůsobí na semena v půdě.
Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době nasazení poupat nebo po odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu.
Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a hnědnutí zasažených rostlin, které se projeví asi za 3 týdny po aplikaci. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu.

Roundup Klasik Pro je účinný na: jednoleté a vytrvalé plevele, nežádoucí vegetace, likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, turanka kanadská, pýr plazivý, pcháč, mléč, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá ad.

Návod k použití

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části nežádoucích plevelů. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu. Víceleté hluboko kořenící plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Aplikuje se postřikem na vzlešlé plevele (je přijímám zelenými částimi rostlin).

Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než postřik zcela zaschne, zabráníte tak přenosu přípravku na jiné rostliny. Vždy zamezte zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Okamžitě po použití důkladně odstraňte veškeré zbytky přípravku z aplikačního zařízení. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných
rostlin.

Dávkování: 20-75 ml 2 l vody/100 m2 dle plodiny

přípravek je registrován pro:

 • cesty mezi záhody
 • nezemědělská půda (chodníky, kolem plotů, hřiště, aj.)
 • půda (příprava před výsevem, výsadbou)
 • réva vinná, ovocné sady (kromě broskvoní)

První pomoc při zasažení

Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku.
První pomoc při nadýchání při aplikaci: Přerušte práci, přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování přípravku

Skladujte při teplotě + 5 až + 30 °C, v uzavřených originálních obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek, v čistých a uzamykatelných skladech chráněných před ohněm, mrazem a přímým slunečním svitem.

Složení

Účinná látka: Glyfosát 360 g/l (ve formě draselné soli 441 g/l)

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Balení

1 l plastová láhev se šroubovacím uzávěrem a odměrkou

Upozornění související s bezpečností

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný po zaschnutí, ideálně však až druhý den. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného / oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát.

100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H319Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňkové informace o nebezpečnosti
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

 • 004067 Touchdown Quattro 1l Kód: 17258
  Touchdown Quattro 1l Postřikový neselektivní herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů
  Skladem Značka: Syngenta Crop Protection AG Záruka: 2 roky

  Postřikový neselektivní herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů pro použití na orné půdě před setím a po sklizni, na nezemědělské půdě jako jsou chodníky, kolem plotů, hřiště, aj, v lesních školkách a kulturách jehličnanů (s vyjímkou modřínu), ovocných sadech (kromě broskvoní). Herbicid je ve formě koncentrátu pro ředění vodou k aplikci na list. V rostlinách se prudce šíří a způsobuje jejich rýchlý úhyn.

  639 Kč
 • b50ac4e66c995cafbdc383bd81d9dea2 Kód: 17229
  Garlon New 250ml selektivní herbicid a arboricid
  Skladem Značka: Dow AgroSciences Záruka: 2 roky

  Účinný selektivní herbicid a arboricid k hubení nežádoucích dvouděložných plevelů, dřevin a k potlačení pařezové výmladnosti. Jeho účinek na plevele a buřeň je patrný již několik hodin po aplikaci.

  329 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.