Garlon New 250ml selektivní herbicid a arboricid

 
 

Účinný selektivní herbicid a arboricid k hubení nežádoucích dvouděložných plevelů, dřevin a k potlačení pařezové výmladnosti. Jeho účinek na plevele a buřeň je patrný již několik hodin po aplikaci.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
10.2.2023
Cena 272 Kč bez DPH
329 Kč    
Kód produktu 17229
Značka Dow AgroSciences
Kategorie Herbicidy proti plevelům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku Garlon New 250ml

Garlon New je účinný selektivní herbicid a arboricid (pesticid k hubení dřevin), který je určený k hubení nežádoucích dvouděložných plevelů, dřevin a k potlačení pařezové výmladnosti. Tento širokospektrální systémový arboricid a herbicid obsahuje dvě účinné látky, fluroxypyr a triklopyr, ze skupiny pyridinů. Tyto látky ihned po aplikaci pronikají do rostlin přes listy, lodyhy i borku dřevin a dostávají se rychle do vzrostných vrcholů a kořenů. Jeli přípravek aplikován na čerstvou řeznou plochu pařezů, případně do záseků v kmeni stromů, účinné látky se dostávaji přímo do cévních svazků. Účinek přípravku na plevele a buřeň je patrný již několik hodin po aplikaci. Nehubí jednoděložné (trávy) a hasivku orličí

Návod k použití Garlon New 250ml

Přípravek se aplikuje lokálním nátěrem (bodová aplikace) nebo plošným postřikem, optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu. Zároveň výhonky polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší jak 1 m, jinka se se musí posekat a ošetřit později. Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy. Garlon New je registrován pro louky a pastivny, trávníky, zemědělskou půdu dočasně neobdělávanou, ornou půdu, smrky, jedle a pařezy. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, pro které není tento přípravek registrován.

Dávkování:

 • lokální aplikací na plevele dvouděložné a nežádoucí dřeviny na loukách a pastvinách, dočasně neobdělávané zemědělské půdě, trávnících, smrcích a jedlích, orné půdě 2-3 % (20-30 ml / 1l vody)
 • plošným postřikem na plevele dvouděložné a nežádoucí dřeviny na dočasně neobdělávané zemědělské půdě 80 ml / 2-5 l vody / 100 m2
 • nátěrem pomocí kartáče nebo štětce na potlačení pařezové výmladnosti na pařezech 30 % (300 ml / 0,7 l vody)

 

U trávníků, luk a pastvin je nutné dodržet ochrannou lhůtu 14 dní před posečením nebo zahájením pastvy. GARLON NEW je doporučeno aplikovat v teplotním rozmezí rozmezí 8°C až 25°C, při vyšších teplotách provádět aplikaci ve večerních hodinách.

Citlivé plevele: listnaté dřeviny - akát, javor, olše, bříza, zimostráz, jírovec, svída krvavá, líska, brslen
polodřeviny - plamének plotní, vřesovec, křídlatka japonská, řešetlák počistivý, růže šípková, ostružiník a krušina.
dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevele - pelyněk, jehlice trnitá, svízel přítula, kakost, hluchavka nachová, luskoviny, svlačec rolní, opletník plotní, třezalka, lilek černý, ptačinec, kopřiva, pampeliška, pryskyřník, křídlatka, šťovík, jetel.
V nižších růstových fázích hubí bršlici kozí nohu, bolševník, vrbovku, hluchavku bílou, okoličnaté rostliny,
Méně citlivé plevele: habr, hloh, jasan, ptáčnice (třešeň ptačí) a modřín.

První pomoc při zasažení

Pokyny pro první pomoc při zasažení člověka přípravkem:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí; podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte muv informace ze štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte..
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte
prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, obal přípravku popř. bezpečnostní list.

Skladování přípravku Garlon New 250ml

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků při teplotách + 5 až + 30 °C. Chráňte před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem

Složení Garlon New 250ml

Účinná látka: triklopyr 60 g/l (8,2 % hmot.), fluroxypyr 20 g/l (2,9 % hmot.)

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Balení Garlon New 250ml

250 ml přípravku v plastové lahvi

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě po větru od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Vstup do ošetřených prostor je možný minimálně až druhý den po poslední aplikaci.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

 • roundup klasik orez Kód: 17323
  Roundup Klasik Pro 1l neselektivní listový herbicid
  Skladem Značka: Monsanto Europe Záruka: 2 roky

  Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, k likvidaci starých porostů trávníků pro jejich obnovu a na nezemědělské půdě, k likvidaci nežádoucí vegetace.

  742 Kč
 • Garlon New K LIKVIDACI DŘEVIN 25 ml K1r 250321 PL 3 1 Kód: 17260
  Garlon New k likvidaci dřevin 25 ml herbicid a arboricid
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Účinný selektivní herbicid a arboricid k hubení nežádoucích dřevin a odolných plevelů a k potlačení pařezové výmladnosti.

  74 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.