Bofix 100ml - selektivní herbicid selektivní herbicid pro hubení plevelů v trávníku

 
 

Selektivní herbicid k hubení odolných dvouděložných plevelů v okrasných a účelových trávnicích a travách na semeno. Má rychlý účinek, patrný již za několik hodin po aplikaci. 

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 246 Kč bez DPH
298 Kč    
Kód produktu 17088
Značka Dow AgroSciences
Kategorie Herbicidy proti plevelům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Bofix je herbicidní přípravek ve formě mikronizované suspoemulze, který je určený k hubení odolných dvouděložných plevelů v okrasných a účelových trávnicích a travách na semeno. Jedná se o selektivní herbicid, což znamená, že zahubí nechtěné dvouděložné plevele, zatímco trávníku nijak neublíží. Přípravek se aplikuje postřikem na vzrostlé plevele, do rostlin proniká přes jejich listy. Účinná herbicidní látka se pak rychle dostává do vzrostlých vrcholů a kořenů, a rostliny hynou. Účinek je patrný již několik hodin po aplikaci přípravku. Déšť již po dvou hodinách po aplikaci účinnost herbicidu nesnižuje. Přípravek se používá na okrasné trávníky a účinně hubí veškeré dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele

Návod k použití

Přípravek se aplikuje postřikem. Maximální počet aplikací je 1x za vegetační sezónu. Bofix aplikujte na trávník postřikem nejdříve dva dny po sečení. Po postřiku je nutné trávník nesekat 2-14 dní podle odolnosti plevele který hubíme. Většině plevelů stačí 5 dní, ale například svlačec rolní nebo smetanka lékařská potřebují 14 dnů, aby se přípravek dostal do veškerých kořenů a rostlinu zahubil dokonale.

Dávkování: 40 ml/4 l vody/ 100 m2 / ochranná lhůta pro trávníky je 28 dní (pro zkrmování na zeleno). Pro trávy semenné a porosty je ochranná lhůta dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset, konopice napuchlá,kopřiva ţahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka,

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte potřísněný oděv. Kůži omyjte velkým množstvím pokud možno vlažné vody popř. mýdlem nebo jiným vhodným mycím prostředkem. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při zasažení očí: Promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody nejméně 15 minut, při násilném rozevření očních víček. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu / štítek popř. obal přípravku.

Skladování přípravku

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků při teplotách + 5 až + 30 °C. Chráňte před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem

Složení

Účinná látka: klopyralid (ve formě monoethanolaminu) 20 g/l (2,42% ), fluroxypyr (ve formě meptylu) 40 g/l (5,29%), MCPA (ve formě draselné soli) 200 g/l (21,9%)

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování

Balení

100 ml přípravku v plastové lahvi

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě po větru od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351+ P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.