Touchdown Quattro 100ml Postřikový neselektivní herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů

Kód: 17259
94 Kč 78 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Postřikový neselektivní herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů pro použití na orné půdě před setím a po sklizni, na nezemědělské půdě jako jsou chodníky, kolem plotů, hřiště, aj, v lesních školkách a kulturách jehličnanů (s vyjímkou modřínu), ovocných sadech (kromě broskvoní). Herbicid je ve formě koncentrátu pro ředění vodou k aplikci na list. V rostlinách se prudce šíří a způsobuje jejich rýchlý úhyn.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Touchdown Quattro je neselektivní herbicid (způsobuje poškození všech zasažených rostlin) v podobě koncentrátu k ředění vodou. Přípravek obsahuje účinnou látku glyfosát, kterou rostliny přijímají listy. Po aplikaci na list, se rostlinou prudce šíří do kořenů, stonků a oddenků, což vede k jejímu rychlému zničení. Proto je důležité, aby rostliny v době aplikace přípravku měly již dostatečně vyvinuté listy tedy dostatečně velkou plochu zajišťující vstřebání přípravku.Ideální doba pro aplikaci proti vytrvalým plevelům je pak těsně před nebo na začátku květení. Přípravek při kontaktu s půdou se inaktivuje. Touchdown Quattro působí neselektivně jako listový herbicid proti širokému spektru jednoletých a víceletých plevelů včetně pcháče osetu, pýru plazivého a mléče rolního před setím nebo výsadbou, před sklizní nebo na strniště.

Návod k použití

Plodina, oblast použití - škodlivý organismus, jiný účel použití - dávkování, mísitelnost :

cesty mezi záhony, komposty - plevele jednoleté - 20-30 ml 1-3 l vody /100
cesty mezi záhony, komposty - plevele vytrvalé - 30-50 ml 1-3 l vody /100
nezemědělská půda - nežádoucí vegetace - 40-50 ml 1-2 l vody /100
nezemědělská půda - nežádoucí dřeviny - 15 % roztok tj. 150 ml v 1 l vody /100 - nátěr nebo nástřik do záseků
orná půda, strniště - pýr plazivý - 30-40 ml 2 l vody /100 - po sklizni
orná půda, strniště - plevele vytrvalé - 40 ml 2 l vody /100 - po sklizni
půda - příprava před výsevem - plevele jednoleté - 20-30 ml 1-2 l vody /100
půda - příprava před výsevem - plevele vytrvalé - 30-40 ml 1-2 l vody /100
půda - příprava před výsadbou - plevele jednoleté - 20-30 ml 1-2 l vody /100
půda - příprava před výsadbou - plevele vytrvalé - 30-40 ml 1-2 l vody /100
réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň - plevele jednoleté, turanka kanadská - 20 ml 2 l vody /100
réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň - mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní - 30-60 ml 2 l vody /100

Aplikace nižší dávky z rozmezí se provádí při nižší intenzitě zaplevelení a optimálních podmínkách pro aplikaci (vyšší relativní vlhkost vzduchu, plevele v aktivním růstu); vyšší dávku použijte při méně příznivých podmínkách pro aplikaci a silném výskytu plevelů.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

Příprava půdy před výsevem nebo výsadbou - výsev nebo výsadbu plodin po aplikaci přípravku TOUCHDOWN QUATTRO provádějte až po zhnědnutí a
zaschnutí ošetřených plevelů.

Nezemědělská půda – nežádoucí dřeviny - ošetření se provádí nátěrem nebo nástřikem 15 % roztoku do záseků na kmínku.

Přípravkem se v plné dávce ošetřuje jednou ročně. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Přípravek se aplikuje pozemně postřikem. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 10-15 minut.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu / štítek popř. obal přípravku

Skladování přípravku

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, na dobře větratelných a uzavřených místech při teplotách +5 až + 30°C, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním zářením

Složení

glyfosát (ve formě NH4-soli) 360 g/l (34% hmot.)

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

100 ml, plastová láhev láhev se šroubovacím uzávěrem

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě po větru od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Dodatková informace
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Herbicidy proti plevelům
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: