Atak DeltaCaps 50ml Univerzální insekticid s dlouhou dobou účinností

 
 

Koncentrát pro tvorbu postřikového roztoku proti lezoucímu hmyzu jako jsou mravenci,blechy, rybenky či štěnice. ATAK Delta Caps 50 ml vystačí na ošetření 100 m² plochy. Účinné látky se ani po čase z roztoku neodpařují, díky čemuž přípravek působí dlouhodobě po jeho použití.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 250 Kč bez DPH
302 Kč    
Kód produktu 17289
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Přípravky proti mravencům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku ATAK - DeltaCaps

Postřik vytvořený z koncentrátu ATAK Delta Caps lze použít proti blechám, štěnicím i rybenkám. Podstatnou složkou přípravku je deltamethrin patřící do skupiny pyrethroidů.
Při kontaktu s hmyzem způsobuje tato insekticidní látka narušení normální funkce neuronového systému, což je pro něj smrtelné.
Různé druhy hmyzu reagují na přípravek různě rychle, k uhynutí dochází v rozpětí 1 – 24 h . Efekt ATAK Deleta Caps po aplikaci postupně doznívá a díky tomu, že se nevypařuje, neztrácí ani po delší době svou účinnost. Balení o objemu 50 ml je ideální pro vyhubení hmyzích škůdců ve větších místnostech či ve více menších místnostech, ať už se jedná o kanceláře, sklady, nemocniční prostory či školy. Postřik naředěný z koncentrátu ATAK Delta Caps použijte všude tam, kde se rybenky, štěnice či blechy a jiný lezoucí hmyz pohybuje. Nezapomeňte přípravkem ošetřit také všechny možné úkryty, hůře dostupná místa, kouty, podlahy kolem stěn, praskliny, okolí podlahových lišt apod. Přípravek můžete také aplikovat přímo na škůdce.

Návod k použití ATAK - DeltaCaps

Postřik z přípravku ATAK Delta Caps připravte následně. Do postřikovače nalijte 1 až 2 l vody, po té vlijte 50 ml koncentrátu a doplňte do objemu 5 l. Po té promíchejte a natlakujte postřikovač. Pro ošetření 1 plochy vystačí 50 ml vzniklého roztoku.
Aplikaci provádějte bez přítomnosti kohokoli dalšího včetně zvířat. Akvária spolu s květinami před ošetřováním přesuňte, nebo je alespoň řádně zakryjte.
Při ošetřování se vyhněte elektrickým zařízením zapojených v zásuvkách, dále potravinám a plochám, které bývají s krmivy a potravinami v kontaktu. Pokud přesto dojde k jejich kontaminaci, před dalším používáním je nejprve omyjte vodou se saponátem.

Skladování přípravku

Přípravek ATAK Delta Caps skladujte v dobře větrané místnosti mimo dosah tepelných zdrojů a slunečního záření i mrazů při teplotách od 6° C – 40° C. Přípravky nechte v původním obale, skladujte odděleně od nápojů, krmiv a těkavých látek. Přípravek by měl být mimo dosah nepovolaných osob, dětí domácích zvířat.

Složení

Hydrocarbons, C10 - C13, aromatics, <1% naphthalene: 20 - 25 %
deltamethrin (ISO) , [(3 - fenoxyfenyl)kyanmethyl] - 3 - (2,2 - dibromvinyl) - 2,2 -
dimethylcyklopropan - 1 - karboxylát: 4, 9 %
Citric acid: 1 - 5 %
4,4' - methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan - 4,4' - diisokyanát: 0, 1 - 1 %
2,2 - iminodi(etha - 1 - amin), diethylentriamin: 0, 1 - 1 %
1,2 - benzoisothiazol - 3(2H) - on +, 1,2 - benzoisothiazolin - 3 - on: < 0,1 %

První pomoc při zasažení

V případě kontaminace kůže, zasažené místo ihned omyjte vodu s mýdlem. Je-li přípravkem kontaminovaný též oděv, vyperte jej. Dojde-li k pozření, nejprve vypláchněte ústa vodou, dále kontaktujte lékaře, zvracení vyvolejte jen na jeho doporučení. Dostane-li se postřik do očí, zasažené místo oplachujte po dobu 15 min. Po vdechnutí je nutné zajistit přísun čerstvého vzduchu a udržovat postiženého v klidu. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře.
Přípravek může vyvolat podráždění očí i kůže. Vdechnutí může vyvolat kašel a podráždění.
Také může způsobit žaludeční a střevní potíže, apatii, bolesti, závratě.

Balení

50 ml koncentrátu

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Zabraňte úniku přípravku či roztoku z něj do životního prostředí. Nesmí se dostat ani do kanalizace. Představuje nebezpečí pro včely. Při práci je nutné se chránit chemicky odolným oděvem, rukavicemi i brýlemi. Není vhodné nic konzumovat, ani pít či kouřit. Přípravek neslouží k ochraně zvířat před škůdci.

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-silhouette.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg

nebezpečí

Věty o nebezpečnosti:
H226 - Hořlavá kapalina a páry
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřeným plamenem. Zákaz kouření
P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení
P241 - Používejte elektrické, osvětlovací, ventilační zařízení do výbušného prostředí
P261 - Zamezte vdechování mlhu, aerosoly, páry
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P285 - V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P391 - Uniklý produkt seberte
P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy
EUH věty:
EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
EUH208 - Obsahuje 2,2-iminodi(etha-1-amin), diethylentriamin(111-40-0), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5), 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát(101-68-8). Může vyvolat alergickou reakci

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Druh přípravku Postřik, Jed
Škůdce Mravenec
Značka AgroBio OPAVA

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
5
Avatar autora | 16.5.2018
+ bez zápachu