Zdravá meruňka - souprava proti moniliové spále

Kód: 17747
115 Kč 95 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Balení dvou fungicidních přípravků Champion 50 WG a Signum k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám meruněk a k ochraně květů meruněk proti mrazu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Sada dvou přípravků na 3 x 5 l vody

  • Signum - fungicidní přípravek proti moniliové spále - působí systémově, vykazuje preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.
  • Champion 50 WG - fungicidní přípravek k ochraně květů meruněk proti mrazu - hydroxidměďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.

Návod k použití

  • 1. ošetření: Champion 50 WG. Aplikujte 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy.
  • 2. ošetření: Signum. Aplikujte při počátku kvetení.
  • 3. ošetření: Signum. Aplikujte při dokvétání.
  • souprava je vždy na 5 l aplikační kapaliny / ošetření

První pomoc při zasažení

První pomoc při vdechnutí : Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch.
První pomoc při kontaktu s kůží : Po kontaktu s pokožkou ihned odstraňte veškeré potřísněné oblečení a neprodleně opláchněte velkým množstvím vody.
První pomoc při kontaktu s okem : Okamžitě začněte vyplachovat vodou (aspoň po dobu 15 minut) při doširoka otevřených očních víčkách. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte očního lékaře.
První pomoc při požití : Vypijte velké množství vody. Okamžitě vyhledejte lékaře.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +0 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Účinné látky

Champion 50 WG - hydroxid měďnatý
Signum -  boskalid, pyraklostrobin

Balení

Champion 50 WG - 10 g přípravku
Signum -  7,5 g přípravku

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-acid.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: