Champion 50 WG 2 x 10 g

 
Novinka Efekt lupa
 

Fungicidní přípravek proti kadeřavosti broskvoní, plísni na révě, bramborách, okurkách, cibuli aj.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
29.11.2022
Cena 40 Kč bez DPH
49 Kč    
Kód produktu 17246
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Kontaktní přípravek k ochraně proti široké škále houbových a bakteriálních chorob (plísně, kadeřavosti, nekrózy, puchrovitosti, antraknózy ad.) na zelenině a ovocných stromech. Slouží také k ochraně květů meruněk proti mrazu

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • brambor (plíseň bramboová)
  • okurka (plíseň okurková)
  • cibule, česnek (plíseň cibulová)
  • broskvoň (kadeřavost listů)
  • jádroviny (korové nekrózy)
  • hrušeň, jabloň (bakteriální spála)
  • slivoň (puchrovitost)
  • meruňka (korové nekrózy, ochrana květů proti mrazu)
  • fazol na lusky (antraknóza fazolu)

Návod k použití

Aplikace se provádí postřikem podle dané choroby viz etiketa. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu.
kadeřavost broskvoní 20 - 40 g / 10 l vody
plíseň bramborová 20 g / 3 - 6 l / 100
plíseň révová 20 g / 10 l vody
puchrovitost slivoně 20 - 40 g / 10 l vody

První pomoc při zasažení

První pomoc při vdechnutí : Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch.
První pomoc při kontaktu s kůží : Po kontaktu s pokožkou ihned odstraňte veškeré potřísněné oblečení a neprodleně opláchněte velkým množstvím vody.
První pomoc při kontaktu s okem : Okamžitě začněte vyplachovat vodou (aspoň po dobu 15 minut) při doširoka otevřených očních víčkách. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte očního lékaře.
První pomoc při požití : Vypijte velké množství vody. Okamžitě vyhledejte lékaře.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin,
nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 30 °C. Chránitpřed nadměrným teplem či chladem.

Složení přípravku

Účinná látka: hydroxid měďnatý 768 g/kg, (76,7 % hmot.), (500 g/kg mědi)

Balení

2 x 10 g v sáčku

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-acid.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal subjektu pro sběr nebezpečného nebo zvláštního odpadu v
souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

EUH401 - Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: