Zdravé jablko Plus - souprava proti padlí a strupovitosti jabloní

Kód: 17749
260 Kč 215 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Praktické balení dvou produktů pro pěstování zdravých jablek bez strupovitosti a padlí. Chrání jablka i proti skládkovým chorobám. Ucelený systém 5-ti ošetření

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Zdravé jablko plus je sada dvou přípravků (Bellis a Scala):

  • Bellis - fungicidní přípravek proti houbovým chorobám jádrovin, chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci, zabraňuje tvorbě a klíčení spór
  • Scala -  fungicid se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti a plísni šedé než mají klasické fungicidy. Působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce,
    po dobu 2-3 dní i kurativně. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C

Souprava chrání jádroviny proti strupovitosti a padlí jabloní, skládkovým chorobám a z praxe přípravky proti strupovitosti jádrovin vykazují také účinky proti rzi na hrušních, sazovitosti, mušincovitosti nebo proti moniliové hnilobě na jádrovinách

Návod k použití

  • ucelený systém 5-ti ošetření
  1. ošetření - zelené poupě - myší ouško (Scala 10 g / 10 l)
  2. ošetření - růžové poupě (Bellis 8 g / 10 l)
  3. ošetření - květ (Scala 10 g / 10 l)
  4. ošetření - plůdek do velikosti lískového ořechu (Bellis 8 g / 10 l)
  5. ošetření -  30 dní před sklizní (Bellis 8 g / 10 l = proti skládkovým chorobám, moniliové hnilobě)

souprava na 5 x 10 l aplikační kapaliny / ošetření

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (vždy při zasažení očí neředěným přípravkem nebo při požití) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Podejte pokud možno cca 5-10 tablet rozdrceného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Složení přípravku

Bellis - boskalid 252 g/kg (25,2 % hmot.), pyraklostrobin 128 g/kg (12,8 % hmot.)
Scala - pyrimethanil 400 g/l (36.7% hmot.)

Balení

Bellis - 3 x 8 g přípravku v sáčku
Scala - 10 ml přípravku v pastové lahvičce

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: