Altela 50ml k omezení houbových chorob

 
 

Pomocný prostředek k omezení vývoje houbových a bakteriálních chorob révy, ovocných stromů, brambor, zeleniny a jahod.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 176 Kč bez DPH
213 Kč    
Kód produktu 25614
Značka Biocont
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku Altela 50ml

Kontaktní fungicidní přípravek, který zastavuje vývoj houbových a bakteriálních chorob: plísní na zelenině a strupovitosti u jádrového ovoce. Obsahuje přírodní enzymy, polyketidy, neživé bakterie, rostlinné extrakty a některé stopové prvky jako je mangan a zinek. Jedná se o významné mikroprvky pro metabolismus révy vinné i dalších rostlin.

Návod k použití

Příprava postřikové kapaliny: Odměřené množství pomocného prostředku se rozmísí v kbelíku s menším množstvím vody a pak se vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do třetiny vodou. Po důkladném rozmíchání se nádrž doplní na požadovaný objem. Aplikační kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby. Aplikace se provádí důkladným postřikem na celé rostliny.

Dávkování pro zvýšení odolnosti rostlin:
réva  10 ml/100 , 4 l vody/100 (0,25 %), max. 4x/rok - od fáze plného květu do konce kvetení
réva 20 ml/100 ,  6 l vody/100 (0,3 %), max. 6x/rok - od začátku vývoje plodů
ovocné stromy 20 ml/100 , 6 l vody/100 (0,3 %) - od začátku kvetení
brambor 20 ml/100 , 6 l vody/100 m² - od 50 % porostu zapojeno
zelenina 20 ml/100 , 8 l vody/100 m² - od 50 % porostu zapojeno nebo stonek dosáhl 50% konečné délky, pole, skleníky
jahodník 20 ml/100 , 8 l vody/100 m² - od konce kvetení, pole, skleníky

Neaplikujte při vysokých teplotách a za poledního slunečního svitu. Dojde-li do 48 hod po aplikaci ke srážkám, doporučujeme ošetření opakovat.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Vždy při zasažení očí neředěným pomocným prostředkem nebo projeví-li se zdravotní potíže (pálení očí, bolest, slzení, zarudnutí, nevolnost apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
Nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, přejděte mimo ošetřovanou oblast.
Zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv, zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte
Zasažení očí: Vyplachujte oči cca 25 min při násilím široce rozevřených víček čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.
Náhodné požití: ústa vypláchněte vodou, případně dejte vypít sklenici vody, nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování přípravku

uchovávejte v originálních obalech při pokojové teplotě, v suchých dobře větraných místnostech odděleně od skladovaných potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Při skladování za uvedených podmínek – teplota skladování +5 až +25°C. Pomocný prostředek nesmí zmrznout.

Složení

účinné složky: extrakt z produktu fermentace Lacotobacillus sp. 42 g/l (4,2%), extrakt z juky 10 g/l (1%)

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Balení

50ml přípravku v plastové lahvičce + odměrka, v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory. Osobní ochranné prostředky (OOP) očistěte. Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku. Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte. Práce s pomocným prostředkem je nevhodná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

GHS-pictogram-pollu.svg.png100px-GHS-pictogram-acid.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

NEBEZPEČÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P301+P312 PŘI POŽITÍ necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou – li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě
Doplňkové údaje:
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, aby jste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.