PYR 0.5 CS Chrysanthemum 500ml přírodní insekticid

 
 

Biocidní postřik s přírodní účinnou látkou k okamžitému hubení lezoucího a létajícího hmyzu. Účinkuje až 1 měsíc.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 145 Kč bez DPH
175 Kč    
Kód produktu 17735
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Přípravky proti hmyzu
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Přírodní insekticidní sprej k hubení lezoucího (mravenci, rusi, švábi, aj.) a létajícího (komáři, mouchy, vosy, mol potravinový, aj.) hmyzu.

Jedná se o přírodní biocid na bázi účinné látky Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt, který účinkuje jako kontaktní jed a v kombinaci se speciální směsí (technologií) zvyšuje účinek přípravku. Díky tomu tak přípravek funguje dlouhodobě, až 1 měsíc.
Rychlé hubení do 1 hodiny. Na škůdce působí okamžitě, dojde k jeho okamžitému znehybnění a od 2 minut do 1 hodiny k uhynutí.

Postřik je vhodný také pro preventivní postřiky míst výskytu škůdců.

Návod k použití

Postřik na plochy výskytu škůdců je vhodný pro postřik celého povrchu, včetně prasklinek, štěrbin nebo jen bodově (lokální aplikace).

V případě invaze létajícího hmyzu stříkejte na místa, kde se hmyz nejvíce usazuje. K ošetření proti šupinuškám/rybenkám aplikujte na vhodné neporézní povrchy. Nestříkejte přípravek přímo na hnízdo vos.

Nestříkejte na akrylové plochy nebo polystyren. Přípravek se dá kdykoliv odstranit teplou vodou s čistícím přípravkem. Plochy, které nemají přijít do styku s prostředkem, jako potraviny, krmivo, napáječky, apod. musí být před aplikací zakryty.

Dávkování:
viz etiketa
postřikem přímo na hmyz  1- 3 střiky
postřikem na pevné plochy výskytu = 50 - 75 ml /m2. 10 střiků na 1 mdélky (0,2 m², pás o šířce 20 cm)

Skladování přípravku

Uchovávejte při teplotě mezi 5 °C a 35 °C. Chraňte před mrazem a neuchovávejte na přímém denním světle.

Složení

0,05 % hmotnostních čistého Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z rozkvetlých a zrajících květů Tanacetum cinerariifolium získaný superkritickým oxidem uhličitým (č. CAS 89997-63-7)

První pomoc při zasažení

Obecná upozornění: Ihned odstraňte kontaminovaný oděv.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Produkt obecně nedráždí pokožku, doporučuje se však omývat zasaženou pokožku vodou a mýdlem s následným důkladným opláchnutím. Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.
Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
Při požití: Při požití vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře a předložte mu obalovou nádobu nebo etiketu.
LÉKAŘSKÁ POMOC: V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Balení

500 ml přípravku v plastové lahvi s mechanickým rozprašovačem

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

Věty o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal dle platných předpisů.

Po použití si omyjte ruce a zasaženou pokožku. Nedotýkejte se ošetřených povrchů, dokud zcela neoschnou. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Vyvarujte se přímého nebo nepřímého kontaktu s potravinami a krmivy, přípravek nepoužívejte ani nenanášejte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv. Neaplikujte přímo na zvířata. Přípravek ani jeho obal nelikvidujte vylitím nebo vyhozením do potrubí (kanalizace, dřezy, toalety atd.), okapů, vodních toků a kanalizace. Po použití si omyjte ruce a zasaženou pokožku. Prázdný obal již dále nepoužívejte. Příptavek vždy uchovávejte v původním obalu.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.