Nissorun 10 WP - hubení svilušek 2x20 g

Kód: 17216
328 Kč 271 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Insekticidní přípravek pro hubení svilušek v jádrovinách, jahodnících, okrasných rostlinách nebo v zelenině.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Přípravek k hubení svilušky ovocné a chmelové. Má dlouhodobý účinek a široký rozsah použití - na ovoci, zelenině, okrasných rostlinách a dřevinách, vinné révě, rybízu, angreštu, ostružiníku ad. 
Přípravek hubí vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje. Zasažené svilušky kladou sterilní vajíčka, ze kterých se již nelíhne další generace.
Přípravek proniká velice rychle listy a hubí uvedená vývojová stadia škůdce na horních i spodních stranách.

Návod k použití

Přípravek se aplikuje postřikem na celé rostliny. Ošetření prováděje na začátku výskytu škůdců. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Postřik ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Dávkování: cca 20 g na 20 l vody (podrobněji viz etiketa)

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte mu informace ze
štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu: Přerušte expozic, přejděte mimo ošetřovanou oblast. První pomoci při zasažení kůže: odložte
kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasaženi očí: odstaňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (l/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem. Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 35 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Složení přípravku

Účinná látka: hexythiazox 100 g/kg (10% hmot.)

Balení

2 x 20 g přípravku v sáčcích, v kartonové krabičce
1 ks plastová odměrka

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný
dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: