Mospilan 20 SP 500ml/R Systémově účinný insekticid k hubení molice skleníkové a mšic v okrasných rostlinách

Kód: 17238
60 Kč 50 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení motolice skleníkové, mšic a mšice bavlníkové v okrasných rostlinách.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Mospilan 20 SP

Jedná se o jednorázové balení systémově účinného insekticidu ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení motolice skleníkové, mšic a mšice bavlníkové v okrasných rostlinách. Po doplnění láhve 0,5 litem vody vznikne roztok k okamžitému použití.

Návod k použití přípravku Mospilan 20 SP

Odšroubujte rozprašovač z láhve a doplňte ji 0,5 litrem vody. Našroubujte jej zpět na láhev. Láhev nechte 5 minut stát, aby se prášek dokonale rozpustil. Láhev protřepte. Nastavte pootočením trysku rozprašovače do polohy SPRAY a můžete začít s postřikem. Ošetřujte od začátku výskytu, max.1x. Ochranná lhůta je 3 dny. Postřik v prostorových kulturách ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tě-lesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
Při zasažení očí:Při otevřených víčkách vyplachujte zejména prostory pod víčky čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým
slunečním zářením.

Složení přípravku

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg (20%)

Balení

0,2 g přípravku v plastové láhvi s mechanickým rozprašovačem

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován). K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky
Druh přípravku: Insekticid, Postřik
Objem: 500 ml
Škůdce: Housenka, Mšice, Smutnice
Značka: Mospilan

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: