HAGOPUR Odpuzovač divokých prasat modrý 400ml Pachový ohradník

 
 

Pachový ohradník odpuzuje divoká prasata díky svému specifickému zápachu. Slouží ke snížení škod způsobených černou zvěří.
Doporučuje se tento pachový ohradník střídat s červeným pachovým ohradníkem Hagopur, aby si prasata na zápach nezvykla,

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 462 Kč bez DPH
559 Kč    
Kód produktu 35506
Značka HAGOPUR AG
Kategorie Pachové koncentráty pro pachové ohradníky
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku HAGOPUR Odpuzovač divokých prasat modrý

HAGOPUR Odpuzovač divokých prasat modrý slouží k vytvoření pachového plotu, který ekektivně ochrání pozemky proti divokým prasatům. Slouží k významnému snížení škod způsobených černou zvěří v oblastech pěstování kukuřice, chmele, vína, na zahradách, loukách, k ochraně lesa a a všude tam, kde je pohyb divokých prasat nežádoucí. Aby si prasata na zápach nezvykla, je dobré střídat tento pachový ohradník s červeným pachovým ohradníkem Hagopur, který má jiné složení.
Ochranného účinku se dosáhne nejlépe v kombinaci s pásky z hliníku.

Návod k použití HAGOPUR Odpuzovač divokých prasat modrý

Jedna láhev přípravku obsahuje asi 150 dávek.
Láhev dobře protřepejte. Pak sundejte ochranné víko.
Nastříkejte na nosný materiál. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Aplikuhte pouze po větru a vyvarujte se potřísnění oblečení.

Nejlepšího ochranného účinku dosáhneme při aplikaci odpuzovače na HAGOPUR Aluminiové pásky 10ks.

Ideální je při používání střídat HAGOPUR Odpuzovač divokých prasat modrý a HAGOPUR Odpuzovač divokých prasat červený , aby si prasata na pach nenavykla

  1. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
  2. Hliníkové pásy roztáhněte a zavěste na větve stromů, keřů případně jiná vhodná místa zhruba ve výšce 1-1,5 metru 8 metrů od sebe. Pásky zavěste tak, aby se ve větru mohly volně pohybovat a mohl vznikat zvuk.
  3. Lahev dobře protřepejte a sundejte ochranné víčko.
  4. Nastříkejte Stop černé zvěři na připravené pásky.
  5. Aplikaci opakujte nejpozději po 4 týdnech.


Pokud hliníkové pásky nemáte, můžete jako nosič pachového koncentrátu použít i nosiče pachové látky BIO10, Hagopur Pachovou pěnu, nebo Pěnu pro pachové ohradníky Pacholek

Možné je použít i aplikační svitky, které se rozmístí na chráněný pozemek po obvodu i dovnitř pozemku přímo na zem nebo do výše cca 1 metru nad úroveň terénu na ploty nebo rostliny.

První pomoc při zasažení

Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě navštívit lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit bezpečnostní list. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.                                                                            
Vdechnutí: Zajistěte postiženému dostatek čerstvého vzduchu. Při obtížích volejte lékaře. Při ztrátě vědomí transportovat ve stabilizované poloze. Při potížích s dýcháním použijte kyslík.
Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody. V případě podráždění kůže vyhledejte lékaře.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití: Při požití vypláchnout ústa velkým množstvím vody (pouze je -li postižený při vědomí) a získat okamžitou lékařskou pomoc
Akutní a opožděné symptomy a účinky:  Nejsou známy žádné

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: První pomoc, dekontaminace, symptomatická léčba.

Skladování přípravku HAGOPUR Odpuzovač divokých prasat modrý

Chraňte před mrazem. Při uskladnění láhev musí stát. Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla. Skladovat a převážet vždy jen zajištěné ochranným víčkem.

Složení

Účinné látky: Geraniol CAS 106-24-1 1,0g/kg
2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol Cas 42822-86-6 4,66g/kg
Obsahuje: propan

Doba použitelnosti

záruka 24 měsíců

Balení

Obsah: 400ml

Upozornění související s bezpečností

Při použití je nutné řídit se pokyny na etiketě.Neužívat v uzavřených prostorách! Přípravek není určen pro průmyslové použití.
Telefoní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2nepřetržitě tel: +420224919293, +420224915402.5.

Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře, doporučujeme lékaři předložit bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte.Při běžných podmínkách nehrozí žádné nebezpečí.Při požití nevyvolávat zvracení, nic nepít a okamžitě vyhledat lékaře!

100px-GHS-pictogram-flamme.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
PP102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny,a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
102

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.