HAGOPUR Pachová pěna 675ml pachový plot

 
 

Speciální pěna pro vytvoření "pachového plotu" obsahující speciální pachové látky, které odpuzují zvěř. Pěna se dávkuje a aplikuje na pachové ploty. Je šetrná vůči životnímu prostředí.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 595 Kč bez DPH
720 Kč    
Kód produktu 35502
Značka HAGOPUR AG
Kategorie Pachové ohradníky
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku HAGOPUR Pachová pěna 675ml

Pachový plot - pěna je nosný materiál,který obsahuje pachový koncentrát. Tato pěna byla speciálně vyvinuta pro zabránění nebo snížení nehod na silnicích, ale také pro potlačení nechtěného okusu, ohryzu nebo jiným škodám způsobených divokou zvěří.
Působí 2 týdny. Pro optimální dlouhodobý účinek je nutné po této lhůtě aplikovat do pěnových koulí koncentrát, který působí 4-6 měsíců. Pěna je dobře přilnavá. Stříká se ve velikosti tenisových míčků. Nanáší se na vidlice stromů, kůru, pařezy, kolíky, případně svodidla. Pěnu ideálně aplikujeme na stranu odvrácenou od silnice.

Láhev obsahuje 675 ml, což je cca 45 l hotové pachové pěny, tj.cca. 200 pěnových koulí ve vzdálenosti 5 m ve dvou řadách (např. 500 m pachového plotu na jedné straně silnice). Pěnové „koule“ vydrží až 5 let.
Ztvrdlá pěna pachového plotu neovlivňuje životní prostředí. Zpočátku je světle žlutá pěna, postupem času tmavne a rozpadá se.

Do pachové pěny můžete aplikovat tyto pachové koncentráty:

Návod k použití HAGOPUR Pachová pěna 675ml

Dávkuje se pomocí aplikátoru nebo aplikační pistole.

Možnosti použití:
1. s našroubovaným závitem s dávkovačem, po odšroubování závitu s adaptérem
2. použití s dávkovačem: zásobník se závitem našroubovat na zajištěnou pistoli, bezpečnostní šroub dvěma otočkami otevřít
3. použití s adaptérem: závit od zásobníku odšroubovat a přišroubovat adaptér

Návod k použití:
Venkovní teplota, teplota nádoby a teplota podkladu minimálně +10°C a maximálně 35°C.
Před použitím láhev dobře protřepat.

Použití s dávkovačem:
Zásobník se závitem našroubujte na zajištěnou pistoli, otočte bezpečnostní šroub o dvě otáčky, pistole je odjištěna.
Stisknout spoušť – Start / Pustit spoušť – Stop

Při použití adaptéru:
– Závit od zásobníku odšroubujte a přišroubujte přiložený adaptér.
Naneste pěnu o velikosti tenisových míčků na stromy, kůly, svodidla atd. Pěnu aplikujte zhruba ve výšce pasu ve vzdálenosti 5 m.
Prázdnou nádobu odšroubujte a okamžitě našroubujte novou a pokračujte v práci, nebo pistoli a aplikátor řádně propláchněte čističem a utáhněte bezpečnostní šroub. Čističem očistěte i nečistoty z pistole.  

První pomoc při zasažení

Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě navštívit lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.
Vdechnutí: Zajistěte postiženému dostatek čerstvého vzduchu. Při obtížích volejte lékaře. Při ztrátě vědomí transportovat ve stabilizované poloze. Při potížích s dýcháním použijte kyslík.
Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití: Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštivte lékaře.
Akutní a opožděné symptomy a účinky: Alergické reakce. Citlivost při vdechování a při styku s kůží. Riziko poškození kůže a očí vytvrzenou pěnou.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: První pomoc, dekontaminace, symptomatická léčba.

Skladování přípravku HAGOPUR Pachová pěna 675ml

Nádoba musí při skladování stát. Pistoli a aplikátor lze skladovat pouze řádně očištěné. Chraňte před slunečním zářením a teplotám vyšším 50 °C

Složení HAGOPUR Pachová pěna 675ml

Diisokyanát , isomery a homology 9016-87-9 5- <25%
Tris(2-Chlor-1-Methylethyl) fosfát 13674-84-5 10- <30%
Dimethylether 115-10-6 10- <30%
2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol 42822-86-6 <1%
Isovalerová kyselina 503-74-2 <1,5%

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 18 měsíců od data výroby (viz. víčko nádoby)

Balení

Obsah: 675ml ve spreji s aplikační trubičkou (není potřeba aplikační pistole)

Upozornění související s bezpečností

Může způsobovat alergické reakce. Bez dostatečného větrání je možnost tvorby vznětlivých směsí. U osob, které jsou na isokyanátycitlivé, může při zacházení s tímto výrobkem dojít k alergické reakci. Pokud trpíte astmatem nebo ekzémovými kožními nemocemi, vyvarujte se styku /i styku s pokožkou/s tímto přípravkem. Výrobek nepoužívat při nedostatečném větrání, používat ochranou masku s odpovídajícím plynovým filtrem /Typ A1 podle EN 14387/.

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-silhouette.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.