Formitox křída k likvidaci mravenců insekticid

 
 

Okamžitá a pohotová pomoc v boji proti mravencům pronikajícím do bytu nebo domu.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
29.11.2022
Cena 40 Kč bez DPH
48 Kč    
Kód produktu 34710
Značka Těsmat CZ
Kategorie Přípravky proti mravencům
Záruka 2 roky
 

charakteristika produktu

Účinný přípravek proti mravencům (Monomorium pharaonis), kteří často pronikají zvenku do vnitřních prostor budov. Místa výskytu mravenců je třeba označit čarou. Hmyz při dotyku ztrácí orientaci, odumírá mu nervová soustava a asi po 30 min hyne. Vhodné použití na porézní nebo tvrdé povrchy v interiérech bytových a nebytových prostorů.

Návod k použití

Vyjměte křídu z fólie a místa výskytu mravenců označte čárou. Hmyz po kontaktu s účinnou látkou do 30 minut hyne.
Na místa ošetřená přípravkem FORMITOX křídou je nutné zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům.

První pomoc při zasažení

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou (alespoň 15 min.).
Při požití: Nevyvolávejte zvracení, vypláchněte si ústa a potom vypijte velké množství vody. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování přípravku

3 roky od data výroby

Složení

Účinné látky: permethrin 20 g/kg, piperonyl 20 g/kg, tetramethrin 4 g/kg

Balení

1 ks / 8 g v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

Na místa ošetřená přípravkem je nutné zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům.

100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Věty popisující druhy rizik:
H302 Zdraví škodlivý při požití
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P302 + P352  PŘI ZASAŽENÍ s kůží: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: