Dobol fumigator 10g dýmovnice na hubení hmyzu

 
 

Dýmovnice Dobol Fumigator pro úplné vyhubení veškerého hmyzu. Od roztočů, molů, štěnic a blech až po šváby a mravence.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
29.11.2022
Cena 198 Kč bez DPH
240 Kč    
Kód produktu 13029
Značka Kwizda-biocides
Webová stránka značky kwizda-biocides.com/en/we...
Kategorie Přípravky proti molům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku dobol fumigator 10g

Dýmovnice v plastovém kelímku po aktivaci ze sebe postupně uvolňuje suchý insekticidní kouř. Díky dýmu se jemné částečky aktivní látky šíří a pronikají do všech
zákoutí a škvír. Dýmem šířená účinná látka cyphenothrin (syntetický pyretroid), působí kontaktně na lezoucí i létající hmyz. Při setkání s ní dochází u škůdců k narušení jejich nervového systému a následnému rychlému uhynutí. Dým se dostane opravdu téměř všude. Problém s neúplným vyhubením hmyzu nastává pouze v případech, kdy je v místnosti neprodyšná podlaha (linoleum, dlažba, plovoučka), pod kterou můžou být někteří škůdci ukryti.

Jak použít Dobol Fumigator

Z míst, které se chystáte ošetřit, odstraňte veškerá zvířata i málo odolné pokojové rostliny. Pokud jde o akvária, důkladně je zakryjte a vypněte vzduchování, případně je odkliďte. Zavřete okna i dveře a utěsněte větrací otvory. Naopak otevřete dvířka skříní, zásuvky a všechna místa, kde by se škodlivý hmyz mohl ukrývat.

Dýmovnice v plastovém kelímku po aktivaci ze sebe postupně uvolňuje suchý insekticidní kouř. Díky dýmu se jemné částečky aktivní látky šíří a pronikají do všech
zákoutí a škvír. Dýmem šířená účinná látka cyphenothrin (syntetický pyretroid), působí kontaktně na lezoucí i létající hmyz. Při setkání s ní dochází u škůdců k narušení jejich nervového systému a následnému rychlému uhynutí.

- Strhněte hliníkový kryt z plastové dózy a vyjměte dýmovnici která je zabalená ještě v jednom hliníkovém obalu.
- Plastovou dózu naplňte vodou po vyznačenou úroveň (zhruba 1cm vody) a umístěte ji doprostřed místnosti.
- Dýmovnici vyjměte z hliníkového obalu a vložte ji do dózy s vodou tak, aby červená strana dýmovnice baly nahoře.
- Otvory v dýmovnici nijak nepropichujte ani nezvětšujte
- Urychleně opusťte místnost a nechte dýmovnici působit minimálně 3 hodiny.
- Po návratu do místnosti důkladně vyvětrejte.

 Při ošetřování větších prostor použijte více dýmovnic.

Dávkování Dobol Fumigator

Dávkování přípravku proti lezoucímu hmyzu

Proti švábům, blechám, štěnicím, molům, broukům, pavoukům a mravencům a jinému lezoucímu hmyzu použijte jednu 10ti gramovou dýmovnici na 25 m² podlahové plochy nebo na 65 m³ prostoru. Při likvidaci blech nebo štěnic, které jsou velmi odolné doporučujeme použít po dýmovnici ještě postřik na štěnice a blechy Protect.

Dávkování přípravku proti létajícímu hmyzu

Proti mouchám, vosám, komárům, molům a jinému létajícímu hmyzu 1 dýmovnici ( 10 g) na 50 m² podlahové plochy nebo na 130 m³  prostoru.

První pomoc při zasažení

Dojde-li k vdechnutí výparů z dýmovnice na hubení hmyzu, přesuňte okamžitě postiženého na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv a udržujte jej v teple a v klidu. V případě zasažení kůže, odstraňte kontaminovaný oděv, místo důkladně opláchněte a následně omyjete mýdlem a vodou. Pokud dojde k zasažení očí, důkladně je vyplachujte po dobu několik minut. V případě, že postižený člověk má čočky, zkuste mu je před vymýváním sundat a pak až pokračujte v oplachování. Při požití vypláchněte ústa vodou, je-li postižený při vědomí. Nevyvolávejte zvracení. V případě přetrvávajících potíží v jakékoli z uvedených případů
vyhledejte pomoc lékaře.

Složení Dobol Fumigator

Účinnou látkou v dýmovnici Dobol Fumigator je cyphenothrin v koncentraci 72g/kg.
Jedná se o účinný syntetický pyrethoid blokující sodíkové kanály neuronových membrán hmyzu.

Skladování

Přípravek proti hmyzu Dobol Fumigator skladujte v originálním neporušeném uzavřeném obale. Uchovávejte na suchém, dobře větraném místě při teplotě vyšší než + 5 °C. Neuchovávejte v blízkosti potravin, léků, krmiv, dezinfekce ani u obalů od uvedených látek.

Doba použitelnosti dýmovnice proti hmyzu

Přípravek proti hmyzu Dobol Fumigator spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek Dobol Fumigator nepoužívejte ve volné přírodě. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Pří manipulaci s přípravkem proti hmyzu dodržujte návod k použití. Lze použít pouze v původním balení.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dobol.png

Označení rizik
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Preventivní opatření
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování mlhy.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal
těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platné legislativy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

 • Dýmovnice Atak Fumigator 20g na moly, štěnice, šváby, blechy a další hmyz Kód: 17084
  Atak fumigator 20g AgroBio Atak fumigator 20 g
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Vodou aktivovaná dýmovnice pro rychlé hubení hmyzu v interiéru. Zabije veškerý hmyz od roztočů přes mravence, až po moly, vosy a šváby.

  Původně: 598 Kč
  Ušetříte: 153 Kč (–26 %)

  445 Kč
Druh přípravku Postřik, Dýmovnice, Jed
Hmotnost 10 g
Škůdce Štěnice, Blechy, Hmyz, Roztoči, Šváby, Vosa, Sršeň

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
Přidat hodnocení
5
5x
4
2x
3
3x
2
0x
1
1x
Nevyplňujte toto pole:
4
Avatar autora | 3.9.2020
+ spolehlivá likvida

3
Avatar autora | 12.8.2020
produkt jsem si vybral protože se vosy dostaly do prostoru mezi podlahu a strop a výrobek jsem aplikoval do tohoto prostoru.Možná toho bylo málo,nebo se nedostal všude,protože vosy řádí dál.
5
Avatar autora | 5.8.2020
účinný prostředek
4
Avatar autora | 6.6.2020
+ Jednoduchá aplikace. Nemám ještě ale ověřenou účinnost.

3
Avatar autora | 18.3.2020
Funguje výborně velká spokojenost