Belanty 18ml

 
Novinka Efekt lupa
 

Fungicidní přípravek proti moniliové spále a hnilobě broskvoní, meruněk, třešní, višní, slivoní, proti padlí révy a dalším chorobám.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 38 Kč bez DPH
46 Kč    
Kód produktu 17737
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Fungicidní koncetrovaný přípravek proti širokému spektru houbových chorob :
- meruňka (moniliové spála a moniliová hniloba)
- broskvoň (moniliové spála a moniliová hniloba)
- višeň (moniliové spála a moniliová hniloba)
- třešeň (moniliové spála a moniliová hniloba)
- slivoň (moniliové spála a moniliová hniloba)
- jabloň (strupovitost a padlí)
- hrušeň (strupovitost, padlí a stemfyliová skvrnitost hrušně)
- réva vinná (padlí a černá hniloba révy)
- brambor (alternáriová skvrnitost)

Návod k použití

Aplikujte postřikem na rosltiny. postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován).

Dávkování:
jabloň, hrušeň - strupovitost, padlí, stemfyliová, skvrnitost hrušně -
0,2 % (2 ml / 1 l vody) OL 28
třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, meruňka - moniliová spála, moniliová hniloba - 
0,18 % (1,8 ml / 1 l vody) OL 3
réva - padlí révy, černá hniloba révy -
0,2 % (2 ml / 1 l vody) OL 21
brambor - alternáriová skvrnitost -
12,5 ml / 100 m2 / 4 l vody OL 3

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
Při nadýchání: Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Důkladně omyjte mýdlem a vodou.
Při kontaktu s očima: Důkladně propláchnout pod tekoucí vodou po dobu minimálně 15 minut při otevřených víčkách.
Při požití: Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 40 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Účinná látka

mefentriflukonazol 75 g/l (7,12 % hmot.)

Doba použitelnosti

Minimálně 2 roky od data výroby.

Balení

18 ml přípravku v plastové lahvičce + s odměrkou
baleno v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

GHS-pictogram-pollu.svg.png100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.