Stopkus 1kg repelentní přípravek proti okusu stromků

 
 

Tento repelentní přípravek je účinný k odpuzení zvěře od okusování a požírání lesních a okrasných dřevin a škodlivých hlodavců od ohryzu krčků sazenic. Může být použit jak k zimní, tak k letní ochraně sazenic. Je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům

Dostupnost Vyprodáno
Cena 112 Kč bez DPH
136 Kč
Kód produktu 30424
Značka Tora s.r.o.
Kategorie Ochrana stromků proti okusu
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Výroba a prodej tohoto produktu byla ukončena. Momentálně doprodáváme ještě poslední kusy přípravku Aversol, který má podobné vlastnosti.

Dále bude v prodeji proti okusu jen přípravek Stop Z.

Charakteristika přípravku

Jedná se o pastovitou směs charakteristického zápachu, působícího na čichové i chuťové smysly zvířat. Mladé dřeviny je třeba včas chránit před mlsnými srnkami, jeleny a zajíci. Nebezpečí jim hrozí v průběhu celého roku. Zvěř okouše lýko, dřeviny uschnou a celá práce i investice přijde vniveč. Na ochranu se tedy vyplatí myslet už při výsadbě. Ideální je právě použití repelentního přípravku. Tento přípravek úspěšně funguje díky odpudivému chuťovému účinku hořké chuti, částečně pachovému účinku účinné látky thiram, částečně odpudivě působícímu zbarvení přípravku a částečně zábranovému účinku zaschlé vrstvy přípravku na ošetřených dřevinách. Tato kombinace účinků zvíře od jeho počínání dokonale odradí. Stopkus je velmi trvanlivý a je neškodný jehličnanům i listnáčům. Může být použit jak k zimní, tak k letní ochraně sazenic. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty. Používá se také k postřiku a nátěru vrcholových prýtů sazenic. Správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období.

Návod k použití

Použivejte k postřiku a nátěru vrcholových prýtů sazenic. Před použitím je nutné STOPKUS důkladně promíchat. Postřik rychle zasychá. Lze aplikovat i při teplotách těsně nad bodem mrazu, bez vlivu na odlupování nebo sprášení filmu. Aplikace je možná i na vlhké (ne mokré) sazenice, musí však alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm. Správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období. Sazenice jehličnanů a listnáčů se natírají gumovou rukavicí, speciálními kartáči na dlouhých rukojetích nebo širokými plochými štětci a prkénky, které slouží k přidržování sazenic. K nátěru rukavicí se naředí , k nátěru kartáči a štetci se může nepatrně ředit vodou v poměru 5:1 (přípravek : voda). Při zimní ochraně se ředí vodou v poměru 2 až 3 díly Stopkusu k 1 dílu vody, při letní ochraně se ředí vodou v poměru 2 až 1 díl Stopkusuk 1 dílu vody, příslušné množství vody se přilévá za stálého míchání do předem promíchaného přípravku. K postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a vířivou tryskou. Při plnění je třeba přípravek procedit sítem postřikovače.

Nátěr: 2 - 5 kg / 1000 ks sazenic
Postřik: 3 - 7,5 kg / 1000 ks sazenicři 

Skladování přípravku

Skladujte v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od +5 do 30°C, oddělených od skladu s potravinami a krmivy

Složení

Účinná látka / obsah: Thiram (tetramethylthiuramdisulfid) 98 g/kg

První pomoc při zasažení

Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití přípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a 10 tablet medicinálního uhlí. Nevyvolávat zvracení ! Postižený, který požil STOPKUS nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven k lékaři.

Doba použitelnosti

24 měsíců od data výroby při skladování v neporušených originálních obalech při teplotě +5 až 30°C.

Balení

Plastový obal o objemu 1000 ml.

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P321 Odborné ošetření (viz … na štítku).
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

EUH401 – Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.