PROTI nedostatku železa - HARMONIE Železo 50 ml

Kód: 17742
108 Kč 89 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Listové hnojivo pro doplnění železa rostlinám při jeho nedostatku (projevuje se žloutnutím listů). Může se aplikovat i preventivně.pro ochranu rostlin před poruchami způsobenými nedostatkem železa.

Detailní informace

Detailní popis produktu

popis produktu

Listové hnojivo brání rostliny před výživovýmí poruchami způsobenými nedostatkem železa ( žloutnutí listů a listová bledost nebo chloróza). Používá se pro doplnění železa při zjištění jeho nedostatku v rostlinách. Přispívá ke zvýšení množství chlorofylu, intenzity fotosyntézy a odolnosti rostlin proti stresu. Může se aplikovat i preventivně. Zajišťuje úplné a rychlé přijetí železa rostlinou přes listy.

Hnojivo určené k hnojení zeleniny, okrasných rostlin, ovocných stromů a plodin.

Návod k použití

Aplikaci provádíme postřikem na list, preventivně nebo při prvních příznacích výživové poruchy.

Doporučené dávkování:
Ovocné stromy a keře - po kvetení 3-4 postřiky každých 10 - 14 dnů, 10-20 ml/ 10 l vody / 100 m²
Polní zelenina - 2-3 postřiky každých 7 - 10 dnů, 5-10 ml/ 4 l vody / 100 m²
Zelenina a okr. rostliny v pařeništích - 2-3 postřiky každých 7 - 10 dnů, 3-15 ml/ 10 l vody
Zemědělské kultury - 2-3 postřiky každých 7 - 10 dnů, 5-15 ml/ 4 l vody / 100 m²
Ostatní - 10 ml hnojivla na 10 litrů postřikové kapaliny / 2-3 postřiky každých 7 - 10 dnů

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Osobám v bezvědomí nepodávat jídlo ani pití. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku a dbejte prùchodnost dýchacích cest.
Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch - opusťte kontaminované prostředí. Projeví-li se symptomy, vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Znečistěný oděv a obuv odstranit. Při projevení příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Časti těla, které přišly do styku spřípravkem ihned omývat velkým množstvím vody a mýdlem.
Při zasažení očí: Otevřené oči i pod očními víčky ihned vyplachovat pod velkým množstvím tekoucí vody. Pokud podráždění neustoupí, vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení! Vypláchnout ústa vodou! Vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři předložit bezpečnostní list či etiketu.

Skladování přípravku

skladujte v původním uzavřeném obalu mimo dosah dětí, chraňte před mrazem

Složení

Obsah živin:  Fe 9,7 + N 4 + S 5,5

Balení

50 ml přípravku v plastové lahvi + odměrka

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.Pokračujte ve vyplachování.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Kapalná hnojiva
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: