HAGOPUR - Set Vario - sada pachových ohradnků k silnici Sada pachových repelentů

 
 

Sada pachových ohradnků k silnici v praktickém kufříku

Dostupnost Vyprodáno
Cena 1 314 Kč bez DPH
1 590 Kč
Kód produktu 35501
Značka HAGOPUR AG
Kategorie Pachové koncentráty pro pachové ohradníky
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Charakteristika produktu

Praktické balení pachových odpuzovačů divoké zvěře, určeným především k silnicím pro zabránění nebo snížení nehod.

balení obsahuje:

 
HAGOPUR Pachová pěna je nosný materiál,který obsahuje pachový koncentrát. Tato pěna byla speciálně vyvinuta pro zabránění nebo snížení nehod na silnicích, ale také pro potlačení nechtěného okusu, ohryzu nebo jiným škodám způsobených divokou zvěří. Působí 2 týdny.
Pro optimální dlouhodobý účinek je nutné po této lhůtě aplikovat do pěnových koulí koncentrát, který působí 4-6 měsíců.
Pěna je dobře přilnavá. Stříká se ve velikosti tenisových míčků. Nanáší se na vidlice stromů, kůru, pařezy, kolíky, případně svodidla. Pěnu ideálně aplikujeme na stranu odvrácenou od silnice.

návod k Použití

Nádoba obsahuje 675ml tekutiny, ze které vznikne po aplikaci a zatvrdnutí zhruba 45 litrů hotové pěny. Jedna nádoba vystačí na vytvoření zhruba 200ks. pachových koulí o velikosti tenisového míčku. Pachové koule by se měly aplikovat 5 metrů od sebe - ideálně ve dvou řadách. Při aplikaci u silnice je dobré aplikovat pěnu na stranu (stromů, svodidel, kůlů) odvrácenou od silnice. Pěnové „koule“ vydrží až 5 let.

  1. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
  2. Při aplikaci by venkovní teplota měla být v rozmezí +10°C až +35°C
  3. Lahev dobře protřepejte, sundejte víčko a našroubujte přiložený dávkovací adaptér.
  4. Stiskněte spoušť a aplikujte koule pěny o velikosti tenisového míčku na kůly, stromy, svodidla,...
  5. Koule pachové pěny aplikujte zhruba do úrovně pasu ve vzdálenosti 5 metrů od sebe.
  6. Zhruba po 4 týdnech do koulí aplikujte pachový koncentrát, aby odpudivý účinek přetrval.

Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice!!!

První pomoc při zasažení

Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě navštívit lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.
Vdechnutí: Zajistěte postiženému dostatek čerstvého vzduchu. Při obtížích volejte lékaře. Při ztrátě vědomí transportovat ve stabilizované poloze. Při potížích s dýcháním použijte kyslík.
Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití: Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštivte lékaře.
Akutní a opožděné symptomy a účinky: Alergické reakce. Citlivost při vdechování a při styku s kůží. Riziko poškození kůže a očí vytvrzenou pěnou.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: První pomoc, dekontaminace, symptomatická léčba.

Skladování

Chraňte před mrazem. Při uskladnění láhve musí stát. Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla. Skladovat a převážet vždy jen zajištěné ochranným víčkem.

Složení HAGOPUR Pachová pěna 675ml

Diisokyanát , isomery a homology 9016-87-9 5- <25%
Tris(2-Chlor-1-Methylethyl) fosfát 13674-84-5 10- <30%
Dimethylether 115-10-6 10- <30%
2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol 42822-86-6 <1%
Isovalerová kyselina 503-74-2 <1,5%

Složení HAGOPUR Pachový koncentrát 500ml

Účinné látky: Geraniol CAS 106-24-1
2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol Cas 42822-86-6
Obsahuje: propan

Upozornění související s bezpečností HAGOPUR Pachový koncentrát 500ml

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Po spotřebování neotvírat silou a neházet do ohně

Dbejte pokynů výrobce! Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla.

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí může prasknout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení.
P251 Nepropichujte ani nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305 + P351 + P338 P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Pokud je to možné, odstraňte stávající kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování.

 

Upozornění související s bezpečností HAGOPUR Pachová pěna 675ml

Může způsobovat alergické reakce. Bez dostatečného větrání je možnost tvorby vznětlivých směsí. U osob, které jsou na isokyanátycitlivé, může při zacházení s tímto výrobkem dojít k alergické reakci. Pokud trpíte astmatem nebo ekzémovými kožními nemocemi, vyvarujte se styku /i styku s pokožkou/s tímto přípravkem. Výrobek nepoužívat při nedostatečném větrání, používat ochranou masku s odpovídajícím plynovým filtrem /Typ A1 podle EN 14387/.

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-silhouette.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.