Champion 50 WG 2 x 40 g

Kód: 17247
115 Kč 95 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Fungicidní přípravek proti kadeřavosti broskvoní, plísni na révě, bramborách, okurkách, cibuli aj.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Kontaktní přípravek k ochraně proti široké škále houbových a bakteriálních chorob (plísně, kadeřavosti, nekrózy, puchrovitosti, antraknózy ad.) na zelenině a ovocných stromech. Slouží také k ochraně květů meruněk proti mrazu

Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • brambor (plíseň bramboová)
  • okurka (plíseň okurková)
  • cibule, česnek (plíseň cibulová)
  • broskvoň (kadeřavost listů)
  • jádroviny (korové nekrózy)
  • hrušeň, jabloň (bakteriální spála)
  • slivoň (puchrovitost)
  • meruňka (korové nekrózy, ochrana květů proti mrazu)
  • fazol na lusky (antraknóza fazolu)

Návod k použití

Aplikace se provádí postřikem podle dané choroby viz etiketa. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu.
kadeřavost broskvoní 20 - 40 g / 10 l vody
plíseň bramborová 20 g / 3 - 6 l / 100
plíseň révová 20 g / 10 l vody
puchrovitost slivoně 20 - 40 g / 10 l vody

První pomoc při zasažení

První pomoc při vdechnutí : Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch.
První pomoc při kontaktu s kůží : Po kontaktu s pokožkou ihned odstraňte veškeré potřísněné oblečení a neprodleně opláchněte velkým množstvím vody.
První pomoc při kontaktu s okem : Okamžitě začněte vyplachovat vodou (aspoň po dobu 15 minut) při doširoka otevřených očních víčkách. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte očního lékaře.
První pomoc při požití : Vypijte velké množství vody. Okamžitě vyhledejte lékaře.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin,
nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 30 °C. Chránitpřed nadměrným teplem či chladem.

Složení přípravku

Účinná látka: hydroxid měďnatý 768 g/kg, (76,7 % hmot.), (500 g/kg mědi)

Balení

2 x 40 g v sáčku
1 ks odměrka

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-acid.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal subjektu pro sběr nebezpečného nebo zvláštního odpadu v
souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

EUH401 - Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: