ATAK - Sada proti klíšťatům a komárům 50+50 ml účině vypudí klíšťata a komáry ze zahrady

 
 

Zahrada bez klíšťat a komárů. S ATAK sadou proti klíšťatům a komárům je to snadné. Koncentrát insekticidu spolu s adjuvantem při důkladné postřiku vás zbaví klíšťat a komárů na celou letní sezónu. Přípravek je vhodný pro ošetření venkovních ploch. Sada proti klíšťatům 50 + 50 ml vystačí na ošetření 100 m 2

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
9.2.2023
Cena 222 Kč bez DPH
269 Kč    
Kód produktu 17081
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Přípravky proti komárům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

ATAK Sada proti klíšťatům a komárům obsahuje koncentrovaný insekticidní přípravek ve formě emulze. Součástí sady je také adjuvant Grassfil, zvyšující přilnavost postřikové látky a její prostoupení do rostlin. Díky němu je insekticidní složka přípravku vysoce účinná a zároveň lépe odolává vnějším vlivům . Přípravek se aplikuje po rozředění formou postřiku na plochy mezi stromy, keři či na zastíněné trávníky. Použití je možné na dětských hřištích, sportovištích, okolo domů, v zahrádkářských koloniích apod. Hlavní účinnou složkou je permethrin , který patří do skupiny látek označovaných jako pyrethroidy. Tyto látky ovlivňují funkci neuronů a to tak, že prodlužují aktivaci sodíkových kanálů hmyzu, což má pro něj smrtelné následky. Permethrin patří díky nízké toxicitě vůči lidem, savcům a dalším ptákům, mezi nejužívanější insekticidy současnosti. Adjuvant Grassfil, jehož převažující složku tvoří polyterpenové pryskyřice vytváří vlivem slunečního
záření polymerový film , který udržuje insekticidní látku na ošetřovaných plochách delší dobu. ATAK Sada proti klíšťatům není vhodný pro ošetřování rostlin určených pro konzumaci či na krmení. Doba účinnosti přípravku je závislá na druhu povrchu, prašnosti, intenzitě slunečního záření a dalších vnějších vlivech. Standardně působí postřik provedený ze sady proti klíšťatům několik dní.

Návod k použití

Postřik proti klíšťatům je vhodné provést začátkem dubna, kdy nastupuje jejich první generace. Při důkladném provedení zásahu omezíte výskyt až do srpna. První postřik můžete provést ale i později, nejpozději však dokonce června. Během září se objevuje druhá generace klíšťat, a tak je nutné zásah zopakovat. Zákrok provádějte v pozdních večerních či v brzkých ranních hodinách.

Proti klíšťatům aplikujte postřik vzniklý z 10 ml insekticidní složky a 10 ml adjuvantu na 1l vody. 1 l vzniklého roztoku vám vystačí na ošetření 20 m 2 . Plochu ošetřete postřikem dvakrát, ve směrech, které jsou na sebe kolmé. Aplikaci je možné provést téměř jakýmkoli postřikovačem, který je určený pro hubení hmyzu. Zásah proti klíšťatům neprovádějte v deštivém období ani těsně před přicházejícími dešti. Mohlo by dojít k spláchnutí insekticidní látky z povrchu a tím k velkému snížení jejího účinku.

Proti komárům provádějte postřik v období od dubna do září. Zůstanou-li vám zbytky přípravku, použijte je následně. Rozřeďte je s vodou a vystříkejte na
dříve ošetřené plochy. Vyprázdněný obal po té vypláchněte nejméně třikrát a vodu, kterou využijte pro jeho oplachování, vylijte do postřikovače a následně použijte na ošetřené plochy.

Skladování přípravku

Přípravek skladujte v řádně uzavřených původních obalech. Teplota skladování: 0 – 30° C. ATAK Sada proti klíšťatům a komárům nesmí zamrznout. Uchovávejte mimo dosah dětí a dalších nepovolaných osob. Lze skladovat max. 35 měsíců.

Složení

Insekticidní koncentrát obsahuje: permethrin 200g /l koncentrátu, tzn. 20 g na 100 ml
Adjuvant Grassfil obsahuje min. 85 % polyterpenové pryskyřice

První pomoc při zasažení

Při zasažení očí proveďte důkladné oplachování po dobu několika minut. Kontaminovanou kůži důkladně oplachujte vodou spolu s mýdlem. Dojde-li k vdechnutí, zajistěte dostatekčerstvého vzduchu mimo oblast nebezpečí. Máte-li podezření na otravu, okamžitě volejte lékaře. Je-li postižený v bezvědomí, nevyvolávejte u něj zvracení ani mu nic nepodávejte. Přetrvávají-li jakékoli potíže včetně svědění kůže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Doba použitelnosti

3 roky

Balení

Obsahuje 50 ml koncentrovaného insekticidu ve formě emulze + 50 ml Adjuvantu ve formě emulze

Upozornění související s bezpečností

Než začnete s přípravkem pracovat, důkladně se seznamte s etiketou. Při práci používejte ochranný oděv , který zabrání znečištění pokožky a očí. Dodržujte pravidla osobní hygieny, umývejte si ruce před přestávkami a po práci s přípravkem. Udržujte obaly stále těsně uzavřené. Při manipulaci s přípravky ze sady proti klíšťatům a komárům zamezte kontaminování povrchových vod, kanalizačních systémů I kontaminaci půdy. Nepoužívejte v blízkosti včelínů, přípravek je totiž pro včely škodlivý. Insekticid je zakázáno používat v zóně přímé ochrany vodních zdrojů, na území lázní, zón národních parků a rezervací. Dojde-li k vylití postřiku či koncentrovaných složek, postupujte následně. Malé množství stačí mechanicky odebrat a vyhodit dle níže uvedených instrukcí. Dojde-li k větší kontaminaci povrchu či půdy, místo nejprve zasypejte materiálem s dobrou absorpcí a následně nasáklý materiál odberte, uzavřete do označených obalů a zneškodněte dle předpisů.
S prázdnými obaly nakládejte jako s druhotnými surovinami. Nepoužívejte je k žádným dalším účelům. varování

100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg 

varování

Označení rizik
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Preventivní opatření
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 - 30 °C.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
Zabraňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.
P501 - Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem. 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Objem 50 ml
Škůdce Komár

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.