ATAK - Odpuzovač divoké zvěře 500ml Pachový ohradník

 
 

Ochrana proti okusu, požeru, ohryzu nebo poškození zahrad, sadů, vinohradů.Odpuzuje srnky, zajíce, divočáky a další zvěř. Pro celoroční použití.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 363 Kč bez DPH
439 Kč    
Kód produktu 17521
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Pachové koncentráty pro pachové ohradníky
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku ATAK - Odpuzovač divoké zvěře 500ml

Jeho vůně je pro srnky, divočáky, zajíce velmi nepříjemná a zvěř tato vůně velmi odpuzuje. Potlačuje tak nechtěný okus, ohryz nebo jiné škody způsobené divokou zvěří. Přípravek je určen pro použití v exteriéru k vytvoření pachových ohradník tzn. že vytvoří pachovou bariéru která odradí srnky, divočáky, zajíce od vstupu do zahrady, vinohradu, ovocných sadů, apod. Slouží také jako účinná ochrana při výsadbě nových stromů proti jejich okusu.
Je vhodný pro použití v lesnictví a dřevařství, vinařství, ovocnictví, zahradnictví.
Velkou výhodou je možnost jeho celoročního použití, bez ohledu na teplotu.

Návod k použití ATAK - Odpuzovač divoké zvěře 500ml

Odpuzovač divoké zvěře je určen k přímému použití. Namočte houbičku, hadřík či nosič pachové látky do přípravku (spotřeba: cca 20 ml) a upevněte ji ve výšce 50 cm až 1 metru na plotové sloupky, sloupky ve vinohradu nebo dřevěné laťky, které zapíchnete do země. K bezpečnému vymezení prostoru doporučujeme upevnit tyto nosiče, houbičky(nebo hadříky) ve vzdálenosti 3 až maximálně 6 metrů od sebe. Stačí, když si přípravkem vytvoříte pachový ohradník kolem oblasti, která má být chráněna. To znamená, že houbičky připevníte pouze k vnějším sloupkům ve vinohradu resp. ovocném sadu.
Odpuzující účinek nastane ihned. Podle počasí odpuzující účinek přetrvá až po dobu 3 týdnů.
Poté naneste přípravek opět na houbičku (nebo hadřík). V závislosti na počasí opakujte aplikaci v kratším intervalu. Neaplikujte přípravek na živé rostliny.

Upozornění: Nikdy neaplikujte na pevné části, např. ploty. Díky silnému aroma, byste se nemuseli zápachu zbavit!  Doporučujeme používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, aj.= kvůli silnému aromatu)!

První pomoc při zasažení

Obecná upozornění Ihned odstraňte kontaminovaný oděv.
Při vdechnutí Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží Ihned omýt vodou a mýdlem, nebo nejlépe polyethylenglykolem a dobře opláchnout. Při
obtížích vyhledat lékaře.
Při zasažení očí Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s
lékařem.
Při požití Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa. Nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékaře.
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Symptomatická léčba

LÉKAŘSKÁ POMOC V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Skladování přípravku

Skladujte odděleně od potravin, krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte jen v originálních uzavřených obalech na dobře větraném místě.

Složení ATAK - Odpuzovač divoké zvěře 500ml

Účinné látky: 6,5 g/l Geraniol
Dále obsahuje kyselinu izovalerovou (1-5%)

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech.

Balení

Obsah: 500ml v plechovce

Upozornění související s bezpečností

Pokyny pro bezpečné zacházení aby se zabránilo riziku pro člověka a životní prostředí, musí být dodrženy pokyny pro použití. Vyhněte se zbytečnému kontaktu s produktem. Při aplikaci používejte ochranné rukavice. Zneužití může vést k poškození zdraví. Vzhledem k tomu, že vůně příprvaku je velmi nepříjemná i pro lidi, doporučujeme přípravek nepoužívat v blízkosti oken, balkonů a před aplikací informovat sousedy.ožkou/s tímto přípravkem. Výrobek nepoužívat při nedostatečném větrání, používat ochranou masku s odpovídajícím plynovým filtrem /Typ A1 podle EN 14387/.

100px-GHS-pictogram-exclam.svg

varovánÍ

Věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.