Vertimec PROTI sviluškám a vrtalkám 12 ml

Kód: 17318
140 Kč 116 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Insekticidní přípravek proti sviluškám a vrtalkám na okurkách, paprikách, rajčatech, také proti merám na hrušních.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Insekticidní přípravek s účinnou látkou abamectin (přípravku Vertimec 1.8 SC) hubí svilušky, vrtalky a mery. Abamectin působí jako kontaktní a žaludeční jed, proniká listy rostliny a hubí vývojová stadia škůdce.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

  • okurka ve skleníku (sviluška chmelová, vrtalky)
  • rajčata ve skleníku, fóliovníku (sviluška chmelová, vrtalky)
  • paprika ve skleníku, fóliovníku (sviluška chmelová, vrtalky)
  • hrušeň (mera skvrnitá)

Návod k použití

Přípravek se aplikuje postřikem na celé rostliny. Postřik ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Dávkování:
okurka, rajče a papriky
- sviluška chmelová, vrtalky - 12 ml / 10 l vody / 100 m2 (maximálně 5x za vegetační období), 3 dny OL
hrušeň
- mera skvrnitá - 11 ml / 10 l vody (maximálně 2x za vegetační období), 28 dní OL

Proti sviluškám a vrtalkám se ošetřuje při počátečním napadení a opakuje se podle potřeby v 7 denních intervalech

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (nevolnost, bolesti; slzení, zarudnutí či pálení očí; přetrvávají-li dýchací potíže; při požití apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Podejte pokud možno cca 5-10 tablet rozdrceného aktivního uhlí a dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 35 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Složení přípravku

Název a množství účinné látky: abamektin 18 g/l (1,7 % hmot.)

Balení

12 ml přípravku v plastové lahvičce

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození nervového systému při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte páry/
aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
P305+P351 +P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 Obsahuje1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské
zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: