Spintor 25 ml proti žravým škůdcům

 
 

Přírodní insekticid účinně hubí žravé škůdce na jabloních, vinné révě a zelenině. Šetrný k životnímu prostředí.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 227 Kč bez DPH
275 Kč    
Kód produktu 17253
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika produktu

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu proti mandelince bramborové, obaleči jablečnému, třásněnkám, housenkám motýlů, můře zelné a dalším škůdcům na ovoci a zelenině. Obsahuje účinnou látku spinosad, což je přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií, které se běžně vyskytují v půdě. Je tedy šetrný k životnímu prostředí.
Škůdce účinně hubí přímým kontaktem s látkou, ale také nastává příjmem potravy, na kterou byl insekticid aplikován.
Účinek nastává již po několika hodinách; následně dochází k úhynu hmyzích škůdců.

Návod k použití přípravku

Aplikace se provádí postřikem celé rostliny od začátku výskytu (max. 2 x za vegetaci). Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin

Dávkování

brambormandelinka bramborová 1,5 ml/3-5 l vody/100 m2 OL (ochranná lhůta) 7
réva - obaleči 0,02-0,03 % tj. 2-3 ml/10 l vody (2-3 ml/3-10 l vody/100 m2) OL 14
květák, hlávkové zelí, růžičková kapusta, brokolice - housenky motýlů, můra zelná 3-4 ml/6-8 l vody/100 m2 můra zelná OL 3
jabloň - obaleč jablečný, slupkoví a pupenoví obaleči 0,06 % t.j. 6 ml/10 l vody (6 ml / 3-10 l vody/100 m2) OL 7
pór, cibule - třásněnka zahradní 4 ml/6 l vody/100 m2 7
paprika skleníková, rajče skleníkové - třásněnka západní 0,04 % tj. 4 ml/10 l vody (5-10 l postř. kapal./100 m2 OL 3

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z etikety/štítku/příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte
prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc, zajistěte lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení kůže: odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte mýdlem a pokud možno teplou vodou, pokožku době opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení.
Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci.
V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Složení přípravku

Účinná látka: spinosad (ISO) 22,8%

Balení

25 ml přípravku, plastová lahvička s odměrkou v kartonove krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

GHS-pictogram-pollu.svg.png

Varování

Standardní věta o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uniklý produkt seberte..
P501 Odstraňte obsah/ obal do zařízení autorizovaného na likvidaci nebezpečného odpadu nebo jej odevzdejte na místě sběru nebezpečného odpadu.


Doplňkové informace:
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.