Roundup Flexi 280ml Postřikový neselektivní herbicid ve formě koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů

 
 

Roundup Aktiv je herbicidní koncetnrát určený k přípravě roztoku k postřiku k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech (mimo broskvoň), vinohradech, k likvidaci starých porostů trávníků pro jejich obnovu a na nezemědělské půdě, k likvidaci nežádoucí vegetace. Ničí plevele i s kořeny. Koncentrát až na 14 litrů postřiku.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 416 Kč bez DPH
503 Kč
Kód produktu 17113
Značka Monsanto Europe
Kategorie Herbicidy proti plevelům
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Charakteristika přípravku

Roundup Aktiv je neselektivní herbicid (způsobuje poškození všech zasažených rostlin) v podobě koncentrátu k ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů. Jedná se o koncentrát s novým složením, zajišťuje rovnoměrnější a přesnější aplikaci díky optimální velikosti postřikových kapek. Rychleji prostupuje listovým pletivem plevelů a snadněji prochází rostlinou. Hubí plevel včetně kořenů a nepůsobí na jiná semena v půdě.

Návod k použití

Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nujúčinnější jsou ošetření prováděna v době nasazení poupat nebo po odkvětu. kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a hnědnutí zasažených rostlin, které se projeví asi za 3 týdny po aplikaci. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu.
Odměřené množství přípravku vlijeme do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplníme na stanovený objem, nebo použijeme předmíchací zařízení, je-li jím aplikátor vybaven.

Plodina, oblast použití - (škodlivý organismus) - dávkování:

 • brambor, cukrovka, kukuřice, sója a jiné plodiny, , slunečnice (plevele jednoleté) 40 – 70 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL AT (před setím, před výsadbou; max. 1x za vegetační sezónu)
 •  brambor, kukuřice, sója a jiné plodiny, cukrovka, slunečnice (plevele vytrvalé) 70 – 100 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL AT (před setím, před výsadbou; )
 •  nezemědělská půda (nežádoucí vegetace, nežádoucí dřeviny) 70 – 130 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 0 dní (opakovaná aplikace max. 200 ml / 100 m2 / rok)
 •  orná půda (plevele jednoleté) 40 – 70 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL AT (po sklizni;)
 •  orná půda (plevele vytrvalé) 70 – 100 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL AT (po sklizni; )
 •  réva vinná (plevele jednoleté, turanka kanadská) 60 – 100 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (opakovaná aplikace max. 200 ml / 100 m2 / rok)
 •  réva vinná (pýr plazivý, pcháč, mléč) 70 – 100 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 14 dní (pro zkrmování na zeleno; opakovaná aplikace max. 200 ml / 100 m2 / rok)
 •  réva vinná (svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá) 160 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL 14 dní  (opakovaná aplikace max. 200 ml / 100 m2 / rok)
 •  sady ovocné mimo broskvoň (pýr plazivý, pcháč, mléč) 70 – 100 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL AT (opakovaná aplikace max. 200 ml / 100 m2 / rok)
 • trávník (obnova porostu) 70 – 130 ml / 2 l vody / 100 m2 / OL AT (opakovaná aplikace max. 200 ml / 100 m2 / rok)
  V případě opakovaného ošetření v ovocných sadech mimo broskvoň, révě vinné, trávnících z různých druhů trav, nezemědělské půdě nesmí maximální dávka přípravku překročit 200 ml / 100 m2 v průběhu vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu. Víceleté hluboko kořenící plevele nesmí být zakryty jinými pleveli.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání: Přemístit postiženou osobu na čerstvý vzduch.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 10-15 minut.
První pomoc při náhodném požití: Ihned se napít vody. Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu / štítek popř. obal přípravku

Skladování přípravku

Skladujte při teplotě + 5 až + 30 °C, v uzavřených originálních obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek, v čistých a uzamykatelných skladech chráněných před ohněm, mrazem a přímým slunečním svitem. Neskladovat v kovových nádržích.

Složení

Účinná látka: Glyfosát 170 g/l

Doba použitelnosti

42 měsíců

Balení

280 ml přípravku v plastové láhvi s odměrným víčkem

Upozornění související s bezpečností

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití. Ucpané trysky postřikovače se nesmí profukovat ústy. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřík nesmí zasáhnout sousední plodiny. Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 - 14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce přípravkem nepřesáhne 30 min. behem jednoho dne. Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci postřikem. Při práci s přípravkem použijte celkový ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice, gumové nebo plastové holínky ( s ohledem na práci v zemědělském terénu). Ochrana dýchacích orgánů, očí a obličeje ani dodatečná ochrana hlavy není nutná. Při práci a po skončení práce, až do odložené pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte, nekuřte. Před jídlem a po skončení práce se důkladně omyjte mýdlem a teplou vodou. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod. Přípravek obsahuje jako rozpouštědlo vodu, není hořlavou kapalinou. S vodou se mísí v každém poměru. Pokud se dostane do ohniska požáru, je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru eventuálně použita, nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí uniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu. Pozor! Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

Pozor bezpečnostní pokyny!: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. ( Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody). Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásnu II. stupně zdrojů povrchové vody. Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od kraje ošetřovaného pozemku.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.