Pachový ohradník Pacholek proti vydrám

 
Novinka Efekt lupa
 

Pachový koncentrát obsahuje pachovou látku, která odpuzuje vydry. Slouží k ochraně ryb v rybnícíh.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 449 Kč bez DPH
543 Kč    
Kód produktu 28751
Značka Ekoplant
Kategorie Pachové koncentráty pro pachové ohradníky
Záruka 2 roky
 

Popis produktu

S pomocí pachového koncentrátu proti vydrám vytvoříte pachový "plot", který efektivně ochrání rybníky proti vydrám. Vydra se pohybuje kolem rybníků, kde se živí lovem ryb a způsobuje tak rybářům velké škody. Proto je potřeba odpudit vydru ještě před vstupem do rybníka. 

Použití pachového koncentrátu

Látka se aplikuje do nosiče s otevřenými póry BIO10 nebo BIO10 S (jiné nosiče nepoužívejte z důvodu možné kontaminace okolí). Nosič je třeba oživit pachovou látkou každý měsíc nebo dle aktuální potřeby.

Dávkování pachového koncentrátu

Do nosiče injektujte ve 3 bodech koncentrát pachové látky po dobu 1 vteřiny. Nosič rozhoďte na zem ve vzdálenosti 5 m od sebe a 5-10 m od břehu rybníka.

Skladování přípravku

Skladujte v suchém prostředí při teplotách od +5°C do +25°C.

Složení

Obsahuje: kyselina isovalerová; propan-2-ol; aceton
Účinná látka: lavandin oil 0,2 g/100 g

První pomoc při zasažení

V případě nadýchání: Přerušte expozici, postiženého přemístěte ze zamořeného prostředí na vzduch, zajistěte tělesný a duševní klid. Nenechte postiženého prochladnout. Má-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.
V případě zasažení kůže: Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody (30 – 32°C) po dobu 10-30 minut; Nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci Poznámka: Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužíváme neutralizační roztoky. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva Poškozeného přikryjte, aby neprochladl Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření
V případě požití: Nepředpokládá se. Jedná se o aerosolový rozprašovač. Postiženého uklidněte a umístěte v teple. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu (štítek) výrobku nebo tento bezpečnostní list.

Doba použitelnosti

Do 24 měsíců od data plnění.

Balení

250 ml ve spreji s aplikátorem

Údaje související s bezpečností


Při manipulaci s koncentrátem pachové látky VŽDY používejte ochranné pomůcky.

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-acid.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

Nebezpečí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.