NeemAzal 50ml postřikový insekticid

 
 

Postřikový insekticidní přípravek z výtažku tropické rostliny Azadirachta indica proti volně žijícím savým a žravým škůdcům. Velmi dobře funguje také proti minujícím škůdcům, například proti makadlovkám na rajčatech dále účinkuje na mšice, housenky ( bělásci, píďalky, můra zelná atd.), třásněnky, smutnice, mandelinka bramborová, mšice jabloňová a další druhy mšic.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 215 Kč bez DPH
260 Kč    
Kód produktu 25202
Značka Trifolio-M GmbH
Kategorie Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika insekticidu NeemAzal

Jedná se o postřikový insekticidní přípravek z výtažku tropické rostliny Azadirachta indica. Zastavuje požerovou aktivitu škůdce. Během několika hodin po aplikaci přípravku přestanou být škůdci aktivní a dále neškodí. Po několika dnech se populace dále nevyvíjí a zkolabuje. Kolonie mšic jsou ještě nějaký čas viditelné, ale larvy už se nevyvíjí.

Návod k použití

Aplikuje se na začátku napadení nebo při prvních viditelných příznacích. Aplikaci provádějte za bezvětří nebo za mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Zvláště citlivé jsou hrušně.
1- 2 aplikace v době výskytu škůdce.
mandelinka bramborová: 2,5 ml / 0,3 – 0,7l vody na 10
žravý a savý hmyz (mimo ploštice): 3 ml / 0,5-1l vody na 10
smutnice: 15 ml / 3 l vody na 10

Skladování přípravku

Uchovávejte v originálním obalu při pokojové teplotě (10 – 20 °C) na suchém a dobře větraném místě. Skladujte odděleně od potravin, krmiv, hnojiv,
dezinfekčních prostředků a prázdných obalů do těchto látek. Craňte před přímým slunečním svitem.

Složení přípravku

Účinná látka: Azadirachtin 10,6g/l ( Azadirachtin A 1%)

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (podezření na kožní alergickou reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku. Se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci.
V případě potřeby lze další postup při první pomoci event. následnou terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, přejděte mimo ošetřovanou oblast, zajistěte tělesný i duševní klid
Při styku s kůží: Odložte kontaminovaný oděv, zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. V případě přetrvávajících potíží kontaktujte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto BL
Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou tekoucí vodou minimálně 15 min. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. V případě přetrvávajících potíží kontaktujte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení

Balení

50 ml v plastové lahvičce s odměrkou, v kartonove krabičce

Upozornění související s bezpečností

Pro práci se směsí používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba vyměnit. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směr po větru od dalších osob. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného/pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty OOPP, které nelze prát. Opětovný vstup na ošetřovaný pozemek je možný až po zaschnutí. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Zabránit přístupu nepovolaným osobám.

Výstražný symbol nebezpečí:GHS09

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

Signální slovo: x
Standardní věty o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P501 Odstraňte obsah/obal předáním odpovědné osobě
Doplňkové údaje:
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, aby jste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
EUH 208 Obsahuje Azadirachtin. Může vyvolat alergickou reakci
SP1 Neznečišťujte vody prostředkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
2x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
5
Avatar autora | 17.11.2020
+ Výborný na savé škodce