KILRAT Pasta 150 g Jed na hlodavce

 
 

Deratizační nástraha ve formě měkkých těstovinových sáčků určená k profesionálnímu i neprofesionálnímu použití.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
10.2.2023
Cena 90 Kč bez DPH
109 Kč    
Kód produktu 13428
Značka Bábolná Bio
Kategorie Přípravky proti potkanům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku KILRAT pasta 150g

KILRAT ® pasta je požerová nástraha ve formě aromatické pasty, zabalené v jedlém papíru, k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření, k hubení potkana (Rattus norvegicus), krysy (Rattus rattus) a myši domácí (Mus musculus) a pro použití ve vnitřních prostorách a v bezprostředním okolí budov/ objektů, pro malospotřebitelské i profesionální použití. Nahrazuje starší produkt Gardentop pasta.

Jak kilrat na hlodavce účinkuje

Účinnou látkou přípravku „KILRAT ® pasta“ je brodifakum, který patří mezi antikoagulanty. Je-li přípravek hlodavci pozřen, brodifakum snižuje srážlivost jejich krve a zvyšuje prostupnost krevních cest, hlodavci hynou postupným vnějším i vnitřním vykrvácením. Přípravek „KILRAT ® pasta“ působí uhynutí hlodavců již při jednorázovém požití, je velmi dobře přijímán a úhyn hlodavců nastává 6 až 14 dní po požití přípravku. Přípravek nevyvolává obranný reflex.

Návod k použití

Před položením nástrahy proveďte průzkum oblasti zamořené hlodavci a zjistěte jeho druh, místa aktivity a stanovte pravděpodobnou příčinu zamoření a potřebný rozsah zásahu.
Odstraňte potravu, která je pro hlodavce pravidelně a snadno dosažitelné (např. rozsypané krmivo, zbytky potravin apod.).
Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před položením deratizačních staniček s nástrahou neuklízejte, protože to by hlodavce zbytečně vyrušilo a snížilo příjem nástrahy.
Deratizační přípravek by měl být používán pouze jako součást integrované ochrany, která zahrnuje sanitační opatření a pokud je to možné, i fyzikální metody hubení.
Proveďte také preventivní opatření (přerušte přístupové cesty hlodavců, odstraňte zbytky potravin, krmiv a nápojů přístupných hlodavcům), což zvýší příjem přípravku hlodavci a sníží pravděpodobnost opětovného zamoření.
Deratizační staničky by měly být umístěny v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců, např. v okolí jejich cestiček, vchodů do nor a míst příjmu přirozené potravy.
Deratizační staničky musí být zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticidy a že nesmí být přemisťovány ani otevírány.
Je-li přípravek používán ve veřejných prostorách, měly by být ošetřené plochy po dobu deratizace označeny a poblíž nástrah musí být umístěno upozornění vysvětlující riziko primární nebo sekundární otravy antikoagulantem společně s uvedením opatření první pomoci v případě otravy.
Pokud je to možné připevněte deratizační staničky k zemi nebo k jiným konstrukcím. Deratizační staničky je nutné pravidelně kontrolovat a ověřovat, zda nejsou porušené a zda je nástraha hlodavci přijímána. V případě potřeby je nutné nástrahu doplnit. Nástrahu ve staničce umístěte tak, aby nedošlo k jejímu vysypání nebo jinému uvolnění. Při kontrolách staniček musí být odstraňována těla uhynulých hlodavců.

dávkování

dávkování pro hubení potkanů

Podle intenzity zamoření: 100-250g nástrahy (tj 4- 10 sáčků) v deratizačních staničkách, vzdálených 5-10 metrů od sebe, po celé potkany zamořené ploše.

dávkování pro hubení myší

Podle intenzity zamoření: 25-50g nástrahy (tj. 1-2 sáčky) v deratizačních staničkách, vzdálených 5 metrů od sebe, po celé zamořené ploše zamořené myšmi.

Doplňování a kontroly nástrahy

Během prvých 2 týdnů po položení nástrahy proti potkanům kontrolujte deratizační staničky a nástrahu doplňujte každých 5-7 dnů. Při zásahu proti myši domácí staničky kontrolujte a nástrahu doplňujte každé 2-3 dny. Prázdné, nebo znehodnocené sáčky nahraďte novými. Úhyn potkanů nastává po 6-14 dnech po zkonzumování nástrahy, k úhynu myší domácích dochází dříve. Nástrahu ponechte rozmístěnou po dobu, kdy přetrvává její příjem a výskat hlodavců je zřejmý. Hlodavci by měli úplně vymizet za 2-6 týdnů od začátku zásahu. V případě že nedojde ke zjevnému snížení počtu hlodavců ani po 4 týdnech, přesuňte deratizační staničky na jiná místa a zvažte použití jiné nástrahy. Při malospotřebitelském použití povolejte profesionální firmu. Nejpozději po 6 týdnech sesbírejte staničky a zbylou nástrahu.

První pomoc při zasažení

Při potřísnění pokožky: omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem.
Při zasažení očí: vypláchněte oči roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udržte víčka otevřená po dobu nejméně 10 minut. Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny.
V případě náhodného polknutí:  vypláchněte ústa pečlivě vodou. Nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte obal nebo etiketu přípravku.
V případě požití domácím zvířetem: kontaktujte veterinárního lékaře.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK  Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel: 224 919 293 a 224 915 402.

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu, na chladném,suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům, oddělené od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Složení

Účinná látka: 0.0025 % (0.025 g/kg) brodifakum (EC number: 259-980-5, CAS number: 56073-10-0)
Číslo povolení: CZ-0019324-0000

Doba použitelnosti

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

150g (8 sáčků po 25ti gramech)

Upozornění související s bezpečností

Nebezpečný pro volně žijící zvířata.
Přípravek může být použit pouze pro hubení potkanů, myší domácích a krys a pouze podle návodu k použití.
Je zakázáno používat přípravek k hubení necílových organismů. Deratizační staničky by měly být umístěny tak, aby k nim neměly přístup ani děti, ani necílové organismy.
Přípravek je toxický pro savce a ptáky. Psi, kočky, prasata a další dravci nebo mrchožrouti mohou být otráveni, pokud sežerou potkany nebo myši, kteří uhynuli, nebo byli přípravkem oslabeni.
Při práci používejte ochranné rukavice. Po manipulaci s nástrahou si důkladně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.
Nepoužívejte přípravek s prošlou dobou použitelnosti ani přípravek jakkoliv znehodnocený a poškozený. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva na místech, která nejsou přístupná dětem a necílovým organismům.
Zabraňte znečištění vodních zdrojů přípravkem.
Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku.
Při jeho požití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi něž může patřit krvácení z nosu a z dásní. V závažných případech se mohou vyskytnout i krevní výrony a ve stolici a moči se může objevit krev.
Antidotum: Vitamin K1 podávaný pouze lékařem.
Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)
Typ formulace: nástraha k přímému použití ve formě 25 g těstovinové pasty v sáčku z jedlého papíru.
Přípravek obsahuje hořkou látku (denatonium benzoát), která snižuje riziko náhodného požití přípravku člověkem, zejména dětmi.

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

varování

Věty popisující druhy rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle platné legislativy

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Hmotnost 0.15 kg
Druh přípravku Jed
Hmotnost 150 g
Škůdce Potkan, Hlodavec, Krysa
Značka Bábolná Bio
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
D Avatar autora 4.2.2019 08:42
Dobrý den, proč nejde objednat KILRAT v sáčku. Děkuji.
Odpovědět
A Avatar autora 4.2.2019 08:46
Dobrý den, produkt nejde objednat protože je vyprodaný. Hned po naskladnění se změní dostupnost na skladem, a produkt objednat půjde. Výrobce musí zboží přebalovat do obalů s novým návodem, proto je zboží momentálně nedostupné. Můžete si objednat produkt Ratimor sáčky, který máme skladem. Má stejnou účinnou látku ve stejném množství a jeho vlastnosti jsou velmi podobné. Petr Helekal

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
3x
4
1x
3
1x
2
0x
1
1x
4
Avatar autora | 23.12.2022
Zerou to, tak snad dobry...
5
Avatar autora | 6.11.2020
asi chutné, neboť návnada hned zmizela ze staničky
3
Avatar autora | 21.5.2020
Návnady zmizely, potkan jen jeden polomrtvý, asi to byl ochutnávač. Ostatní to zřejmě odnesli a schovali, nesežrali. Jsou to inteligentní zvířata. Ale za to obchod nemůže.
5
EJ Avatar autora | 20.9.2019
Sáčky zabírají velmi dobře na myši i potkány
5
AP Avatar autora | 4.2.2019
Potkanum fakt chutnal :-) Parkrat si prisli pridat a je pokoj. Na potkany muzu doporucit.