Jarní souprava na jabloně - na 9,25l Souprava pro jarní ošeření jabloní

 
 

Souprava pro jarní ošeření jabloní. Obsahuje insekticidní přípravek Reldan 22 a smáčedlo Silwet Star pro účinné jarní ošetření proti přezimujícím škůdcům (pilatka, mšice, obaleč, aj).

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
22.10.2019
Cena 94,21 Kč bez DPH
114 Kč    
Kód produktu 17315
Značka Dow AgroSciences
Kategorie Přípravky na ochranu rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku Jarní souprava na jabloně - na 9,25l

Jedná se o soupravu dvou přípravků Reldan 22 a smáčedlo Silwet Star pro jarní ošetření jabloní proti přezimujícím škůdcům (pilatka, mšice, obaleč, aj).
Reldan 22 působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem. Po aplikaci proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky. Tento příravek vykazuje po aplikaci významnou reziduální aktivitu, která snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déletrvajícího tlaku škůdců. Reldan 22 hubí škůdce ve všech vývojových stadiích, pokud jsou přípravkem zasaženi. Fumigační efekt přípravku umožňuje hubení i těch jedinců, kteří zůstávají skryti před účinkem kontaktních a požerových insekticidů, např. skladištní škůdci v obilovinách apod. Účinně chrání jabloně proti pilatce jablečné a obaleči jablečnému.
Aditivum Silwet Star je neiontová pomocná látka ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou. Zvyšuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny a umožňuje lepší distribuci i na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy. Silwet Star významně snižuje povrchové napětí kapalin a proto lze docílit kvalitní ošetření i na rostlinách, jejichž povrch neumožňuje rovnoměrné přilnutí aplikační kapaliny. Zvyšuje odolnost proti smytí deštěm, zlepšuje účinnost pesticidů a umožňuje snížit množství aplikační kapaliny. Má sníženou pěnivost a nízký bod tuhnutí.

Návod k použití přípravku Jarní souprava na jabloně - na 9,25l

Postup přípravy:
1. aplikátor naplnit odpovídajícím množstvím vody
2  přidat insekticid Reldan 22
3. zamíchat
4. přidat smáčedlo Silwet Star

RELDAN 22 - insekticidní přípravek:
Ošetřujte v období po rašení až do začátku růžového poupěte jabloně. Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením na celé rostliny. Ve skladech prázdných, silech a provozech se přípravek aplikuje speciálními aplikátory. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Všechny plodiny se ošetřují max. 1x za vegetační období. Prázdná sila a sklady, provozy se ošetřují max. 1x za rok.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:
JABLOŇ (ochranná lhůta je 21 dní) - pilatka jablečná 0,27 % tj. 27 ml / 10 l vody, obaleč jablečný 0,22 % tj. 22 ml / 10 l vody, mšice jabloňová, mšice jitrocelová  0,27 % tj. 27 ml / 10 l vody ochranná lhůta je 21 dní - v době maxima líhnutí larev

SILWET STAR - smáčedlo:
Odměřené množství aditiva SILWET STAR vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení, ve kterém již máte připravenou aplikační kapalinu s aplikovaným přípravkem na ochranu rostlin. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

Dávkování dle plodiny (oblasti použití) a škodlivého organismu:
všechny plodiny, orná půda (před setím, sázením; na strniště), příprava půdy před zalesněním, nezemědělská půda - pro zlepšení smáčivosti aplikačních kapalin 0,01-0,15 % (1-15 ml / 10 l vody) (zpravidla 1 ml, max. 3 ml/100 m2) (s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy a desikanty)

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (slzení, slinění, pocení) nebo v případě pochybností vždy okamžitě uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/příbalového letáku..
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv). Zajistěte tělesný i duševní klid. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Přetrvávají-li nežádoucí účinky (podráždění nebo alergická reakce) zajistěte odborné lékařské ošetření.
Při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití: Nikdy nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem. Skladujte mimo dosah dětí.

Složení přípravku

balení je cca. na 9,25 l aplikační kapaliny
RELDAN 22:
  chlorpyrifos methyl 225 g/l (21,4%)
SILWET STAR: heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem 80 %, alkyloxypolyethylenglykol 20 %

Balení

Reldan 22: 25 ml přípravku, plastová láhev
Silwet star: 5 ml přípravku, plastová láhev
v kartonove krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností reldan 22

Po aplikaci v prázdných skladech, silech a provozech ošetřené prostory před opětovným vstupem důkladně vyvětrejte. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět aţ po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-silhouette.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Upozornění související s bezpečností silvet star

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

  • Reldan Kód: 17246
    Skladem Značka: Dow AgroSciences Záruka: 2 roky

    Insekticidní přípravek k hubení savých a žravých škůdců na ovocných dřevinách, zelenině, chryzantémách, řepce olejce ad. Používá se také k asanaci prázdných skladů. Při zasažení přípravkem hubí škůdce ve všech vývojových stadiích. Díky reziduálnímu účinku po aplikaci snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déletrvajícího tlaku škůdců.

    79 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.