INPORO Odolnost rajčat 100 ml

 
 

Přírodní směs bylinek v koncentrátu chrání rajčata před výskytem plísní, zvyšuje jejich obranyschopnost a vitalitu.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 126 Kč bez DPH
152 Kč    
Kód produktu 17102
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Hnojiva
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku INPORO Odolnost rajčat 100 ml

Přírodní koncentrovaný extrakt ze směsi léčivých bylin podporuje růst, výnos a vitalitu rajčat a zároveň zvyšuje jejich odolnost vůči výskytu plísní a vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám.
Přípravek obsahuje malé množství živin (N, P, K, Mg, Ca) a stopových prvků (Fe, Zn, Cu, Mn), které jsou v přípravku obsaženy v přijatelné formě pro rostliny.

Přípravek je vhodný pro všechny druhy rajčat (tyčková, balkónová, keříčková rajčata) pěstovaných na balkónech, zahradách, ve sklenících a fóliovnících. Ideální pro ekologické pěstování.

Návod k použití

Před použitím koncentrát protřepeme. Aplikujeme postřikem na list nebo zálivkou do půdy rozmícháním 2-3 ml koncentrátu v 1 l vody.
Aplikaci provádíme 1 x týdně v době vegetace.
Neaplikujte na listy na přímém slunečním záření.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: V každém případě se vyvarovat chaotického jednání. Dle situace volat záchrannou službu nebo zajistit lékařské ošetření. K lékařskému ošetření vždy vzít s sebou originální obal s etiketou, případně bezpečnostní list.
Při nadýchání: Přerušit expozici. Postiženého vyvést na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a v teple.
Při styku s kůží: Odložit kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omýt vodou a mýdlem. Objeví-li se podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjmout a začít vyplachovat čistou vodou, zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min.15 minut. Při přetrvání obtíží vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: Vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Nikdy nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí, nebo má-li křeče.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Dekontaminace. Symptomatická léčba.

Skladování přípravku

Skladovat v dobře uzavřených originálních obalech na suchých, chladných a dobře větraných místech. Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávat mimo doash dětí a odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Doporučená skladovací teplota do +30°C.

Složení

Účinná složka: extrakt ze směsi léčivých bylin

Chemické a fyzikální vlastnosti:
sušina v % min. 5,0
pH 5,0 - 7,0

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby při správném skladování

Balení

100 ml přípravku v plastové lahvičce + odměrka
v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
EUH208 Obsahuje Šalvěj, Salvia officinalis, extrakt. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Tato směs není klasifikovaná jako nebezpečná. Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem. Zamezit úniku do životního prostředí, zabránit vniknutí do povrchových vod a kanalizace, podloží a půdy.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.