Gardentop pasta 500g Samoobslužné sáčky

 
 

Samoobslužné sáčky Gardentop pasta na krysy, hraboše, potkany, myši a další škůdce s velmi snadnou aplikací a velkým účinkem. Složení sáčků Gardentop pasta je pro hlodavce velmi lákavé a hlodavci zkrátka neodolají. Účinek nástrahy je pozvolný, ale o to větší je její efekt, zvláště na potkany, kteří mají sebou tzv. ochutnavače. Nástraha odolává vlhkosti i dalším vnějším vlivům.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 139,67 Kč bez DPH
169 Kč
Kód produktu 13034
Kategorie Přípravky proti potkanům
Položka byla vyprodána...
 

Prodej tohoto zboží byl od 1.3.2018 zakázán a ukončen.

Aktuálně máme v nabídce pro neprofesionální použití podobné produkty a to: Kilrat sáčky a Ratimor měkká nástraha

Charakteristika přípravku

Deratizační nástraha ve formě průhledných sáčků z filtračního papíru s obsahem 15g červené pasty určená k přímému použití jako rodenticid.
Přípravek je vhodný pro rofesionální hubení škodlivých hlodavců v obytných domech, bytových prostorách, skladištích, potravinářských a zemědělských provozovnách, chovech hospodářských zvířat aj.

Způsob použití


Z důvodu provedení dokonalé deratizace se držte následujících pokynů a postupujte v dále uvedených krocích:
1/ Posouzení lokality
Před zahájením vlastní deratizace proveďte dokonalou prohlídku oblasti se zaměřením na druhové určení hlodavce, úroveň a intenzitu zamoření. Zkontrolujte možné přístupové cesty, odstraňte všechny případné zdroje vody a potravy. S ohledem na přítomnost čerstvého trusu a dalších stop výskytu hlodavců specifikujte nejvhodnější místa pokládky návnady. V případě, že chcete minimalizovat použití rodenticidních návnad (např. při eliminaci hlodavců v potravinářských provozech nebo v chovech zvířat), doporučujeme preferovat netoxické návnady.
2/ Ošetření
Nástrahu klademe do míst, kde je patrná činnost hlodavců (čerstvý trus, v blízkosti nebo uvnitř nor, v blízkosti zbytků nahlodané potravy) nejlépe pomocí komerčně dostupných deratizačních staniček, které je vhodné upevnit k zemi, aby byla omezena možnost odtažení návnady mimo místo aplikace. Nemáme-li deratizační staničky k dispozici, doporučujeme z důvodů ochrany necílových organismů (domácí zvířata, ptáci, popř. malé děti) a ochrany před vlhkostí pokládat sáčky s nástrahou alespoň např. do kousků drenážního potrubí, elektrikářských „husích“ krků nebo na papírové tácky či jiné podložky pod dlaždice.
Aplikační dávka:
V případě myší: Klademe v množství až 50g (maximálně 3 sáčky) návnady na jedno místo.
Vzdálenost jednotlivých míst pokládky nástrahy se pohybuje od 5 metrů (optimální vzdálenost) do metrů 2 (oblast vysokého výskytu).
V případě potkanů: Klademe v množství až 100g (maximálně 6 sáčků) návnady na jedno místo. Vzdálenost jednotlivých míst pokládky nástrahy se pohybuje od 10 metrů (optimální vzdálenost) do metrů 5 (oblast vysokého výskytu).
3/ Monitoring
Starou (znečištěnou, okousanou) nástrahu je nutné průběžně nahrazovat novou (doporučujeme provádět kontrolu každý 3. - 4. den). V případě, že některá návnadová místa zůstávají nedotčená, doporučujeme změnit jejich umístění. Pokud nacházíme uhynulé hlodavce, je nutno je sesbírat a zlikvidovat je podle předpisů. Vždy dbejte na znemožnění přístupu necílových zvířat, popř. i dětí.
4/ Ukončení aplikace
Pokud již nedochází k úbytku nástrahy, je možné považovat deratizaci za ukončenou. Nespotřebované zbytky nástrahy je třeba odstranit. Aby se omezilo riziko návratu hlodavců, je nutné udržovat všechna místa v čistotě a prostá zbytků potravy.
Další specifické podmínky: Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu k použití! Zabraňte dětem, ptákům a necílovým organismům (především psům, kočkám, prasatům a drůbeži) v přístupu k nástraze. Přípravek se nesmí používat na místech, kde může dojít ke kontaktu s povrchem potravin nebo krmiv, kuchyňského náčiní či jejich kontaminaci. Nesmí být použit ve volné přírodě. Nepoužívejte rodenticidy s obsahem antikoagulantu jako trvalé nástrahy.
5/ Vlastnosti a mechanismus účinku
GARDENTOP® patří mezi antikoagulanty druhé generace založené na účinné látce bromadiolonu. Pro hlodavce je smrtelná jediná dávka. Snižuje srážlivost krve, což vede k zevnímu a vnitřnímu krvácení. Cílová zvířata jsou přilákána ochucovadly obsaženými v nástraze a hynou během tří až pěti dnů po konzumaci bez výrazných klinických příznaků, které by vyvolaly podezření u ostatních členů kolonie. GARDENTOP® obsahuje hořké ochucovadlo (denatonium benzoát), které výrazně snižuje riziko konzumace dětmi.
6/ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při práci používejte vhodné ochranné rukavice. Používejte v dobře větraných prostorách. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Po práci se umyjte vodou a mýdlem. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Je-li přípravek používán ve veřejných prostorách, je nutné ošetřené plochy výrazně označit informací o použití antikoagulačních rodenticidů včetně informace objasňující rizika primární nebo sekundární otravy antikoagulantem s uvedením opatření první pomoci, která musí být přijata v případě otravy.
7/ První pomoc
V případě podezření na otravu okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
při požití: neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Lékaři předat obal od přípravku, etiketu nebo bezpečnostní list. Neprodleně vypláchnout ústa vodou. V žádném případě nevyvolávat zvracení, je-li postižený v bezvědomí.
při zasažení pokožky: zasažené místo důkladně omýt mýdlem a vodou.
při nadýchání: postiženého dopravit na čerstvý vzduch. Pokud se postižený necítí dobře, vyhledat lékařskou pomoc.
při zasažení očí: vyplachovat nejméně 15 minut čistou vodou i pod víčky.
Příznaky otravy: Bromadiolon je nepřímý antikoagulant, působí jako inhibitor vitaminu K1, vyvolává krvácení z nosu a dásní, tvorbu krvácenin v kůži, podkoží a na sliznicích, celkovou slabost, případně šok. K tvorbě krvácenin může dojít až několik dní po konzumaci.
Informace pro lékaře: V případě konzumace většího množství produktu se doporučuje vyvolání zvracení, výplach žaludku a kontrola aktivity protrombinu ne méně než 18 hodin po požití. V případě vyšších hodnot se doporučuje podání vitaminu K1. Antikoagulanty jsou kontraindikované. Specifický protijed: Vitamin K1 (Kanavit). V případě potřeby kontaktovat příslušné toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání
- Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 tel: 224 919 293, 224 915 402.
8/ Skladování
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech odděleně od nápojů, potravin a krmiv. Uchovávejte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.
9/ Likvidace obalů a zbytků
Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Prázdné obaly a případné zbytky přípravku se likvidují v originálním obalu jako nebezpečný odpad spálením ve schválené spalovně se spalovací teplotou 1200-1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Uhynulá zvířata je nutné průběžně sbírat a likvidovat podle platné legislativy.
10/ Doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Složení


Účinnou látkou přípravku je Bromadiolon v koncentraci 0,005 %

První pomoc při zasažení


Dojde-li k vdechnutí, vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a vyhledejte pomoc lékaře. Dostane-li se přípravek do očí, okamžitě je důkladně vyplachujte , minimálně po dobu 15 min. V případě požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S sebou mějte k dispozici etiketu či bezpečnostní list. Nevyvolávejte zvracení, je-li postižený v bezvědomí. Mezi akutní opožděné symptomy a účinky patří: krvácení z nosu a dásní, krváceniny v podkoží, na sliznicích a dalších orgánech vlivem inhibitoru vitamínu K. Postižený může pociťovat celkovou únavu a může být v šoku.

Balení Gardentop pasta


Balení obsahuje 0,5 kg nástrahy, což je asi 33 samoobslužných sáčků

Upozornění související s bezpečností


Přípravek ani prázdné obaly z něj by se neměly dostat v žádném případě do povrchových, spodních a kanalizačních vod ani do půdy. V případě úniku kontaktujte příslušné orgány. Malé množství uniklé látky můžete likvidovat jako komunální dopad. Větší množství je nutné likvidovat jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly nepoužívejte k jiným účelům a likvidujte je spolu s komunálním odpadem.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik :
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P401: Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280: Používejte ochranné  rukavice.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301+310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P401: Skladujte odděleně od potravin

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

 • klec mala 800x800 min Kód: 14062
  Klecová past na kunu a potkana 48 cm
  Skladem Záruka: 2 roky

  Nerozebíratelná klecová past na kunu či potkana – klec ošetřená pozinkovanou úpravou, díky které dlouhodobě odolává korozi. Past je vhodná pro opakovaný odchyt mladých kun či potkanů a dalších podobně velkých živočichů.
  Rozměry: 15x15x48 cm. 

  449 Kč
 • weitech wk0052 1 Akce Kód: 11007
  Weitech WK 0052 Plašič kun s LED bleskem ultrazvukový plašič-odpuzovač zvířat
  Skladem Značka: Weitech Záruka: 2 roky

  účinnost:  na plochu až 200m²
  odpuzuje
  : kuny, kočky, psy, volavky,..
  napájení:  baterie, nebo do zásuvky

  Přístroj plaší velké množství škůdců nebo zvířat, které nechceme mít v okolí svého obydlí nebo zahrady. Můžeme jej však stejně dobře použít i v komerčních a zemědělských prostorách. Plašič je účiný proti kunám, volavkám, zajícům, liškám, srnám, kočkám a psům. Přístroj ochrání plochu až 200 m².

  1 355 Kč
 • ratimor sacky min Novinka Kód: 17377
  Ratimor měkká nástraha 150g Jed na potkany a myši s brodifakem
  Skladem Záruka: 2 roky

  Účinný boj proti hlodavcům začíná s účinnou nástrahou do deratizačních staniček Ratimor měkkná nástraha. Sáčky s obsahem antikoagulantu působí proti myším, potkanům a krysám a to i proti těm, které jiným nástrahám odolávají. Balení 150 g.

  98 Kč
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
A Avatar autora 13.5.2018 05:26
Dobry den, chtel bych se zeptat zda nemate produkt podobny Gardentop paste, ktery funguje na stejnem principu? Dekuji. Abel
Odpovědět
A Avatar autora 16.5.2018 13:02
Dobrý den, jediný podobný produkt (ředění krve a forma samoobslužných sáčků) je momentálně ratimor měkká nástraha. Víc produktů budeme mít až na podzim. Ale množství účinné látky a maximální velikost balení 150g v případě sáčků bude stejné.
Přidat hodnocení
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
A Avatar autora | 12.10.2017
Po letech jsemna doporuceni konecne koupil ncco co opravdu funguje.
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.