Floramite 240 SC - hubení svilušek na ochranu rostlin

 
 

Rozpustný koncentrovaný přípravek proti sviluškám včetně jejich larev a vajíček na okrasných rostlinách. Insekticid s okamžitým a následně dlouhodobým reziduálním účinkem.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 140 Kč bez DPH
169 Kč
Kód produktu 17226
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Insekticidy proti škůdcům rostlin
Položka byla vyprodána...
 

Charakteristika produktu

Přípravek k hubení svilušek na skleníkových a volně rostoucích okrasných rostlinách. Má okamžitý účinek s následně dlouhý reziduální účinek. Účinkuje na všechna pohyblivá stádia svilušek a likviduje i vajíčka. Je bezpečný pro všechny používané druhy prospěšného hmyzu a dravých roztočů a je proto vhodný pro použití v programech integrované ochrany rostlin.

Návod k použití přípravku
Dávkování: 0,04 % (1 ml/ 2,5 l vody) (2 ml / 5 l vody)

  • postřikem celé rostliny
  • okrasné rostliny se ošetřují od začátku výskytu, max. 2x za vegetační období
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován

Citlivost rostlin: Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin se doporučuje před jejich provozním ošetřením ověřit citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin. Okrasné rostliny se ošetřují od začátku výskytu, max. 2x zavegetační období

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (pálení očí; podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, obal přípravku popř. bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Složení přípravku

Bifenazát (ISO) 22,6 %

Balení

4 ml přípravku, plastová láhev v kartonove krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

 

GHS-pictogram-pollu.svg.png100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

Varování
Standardní věta o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození orgánů <krev> při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P333+ P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
Doplňkové informace:
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Před použitím si přečtěte návod k použití. Pro profesionálního uživatele.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: