PROTI mandelince Spintor 6ml Ekologický insekticidní přípravek proti mandelince bramborové

 
 

Insekticidní přípravek s přírodní účinnou látkou spinosad k ochraně brambor proti mandelince bramborové. Vhodný pro ekologického zemědělství.

Dostupnost Toto zboží již není v naší nabídce
Cena 64,46 Kč bez DPH
78 Kč    
Kód produktu 17316
Značka Dow AgroSciences
Kategorie Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka 2 roky
 

EXPIRACE 27.11.2019

Charakteristika přípravku PROTI mandelince SpinTor 6ml

PROTI mandelince Spintor 6ml obsahuje účinnou látku spinosad, což je přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě. Jako přírodní produkt se spinosad (jedná se o směs dvou biologických komponentů - spinosynu A a spinosynu D) vyznačuje mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, je tedy šetrný k životnímu prostředí. Přípravek působí jako požerový a kontaktní insekticid. Vyznačuje se novým mechanismem působení. Doposud nebyla prokázána rezistence u hmyzích škůdců k tomuto přípravku a ani křížová rezistence s jinými účinnými látkami. Příjem účinné látky škůdci nastává příjmem potravy i přímým kontaktem s látkou. Působení účinné látky spočívá v ovlivňování aktivity neuronů hmyzích jedinců (což v konečné fázi vede k hyperaktivitě neuronů a svalové aktivitě). Účinek nastává již po několika hodinách; následně dochází k úhynu hmyzích škůdců.

Návod k použití přípravku PROTI mandelince SpinTor 6ml

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

  • BRAMBOR - mandelinka bramborová 1,5 ml / 3-5 l vody / 100 m2, ochranná lhůta je 7 dní, podle signalizace
  • RÉVA VINNÁ - obaleči 0,02-0,03 % tj. 2-3 ml / 10 l vody, (2-3 ml / 3-10 l vody / 100 m2), ochranná lhůta je 14 dní, vyšší dávka se doporučuje na druhou generaci škůdců, podle signalizace, max. 2x
  • KVĚTÁK, HLÁVKOVÉ ZELÍ, RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA, BROKOLICE - ohousenky motýlů - 3-4 ml / 6-8 l vody / 100 m2, ochranná lhůta je 3 dny, podle signalizace, vyšší dávka při vyšší intenzitě výskytu, max. 2x, můra zelná - 4 ml / 6-8 l vody / 100 m2, ochranná lhůta je 3 dny, podle signalizace, max. 2x
  • JABLOŃ - obaleč jablečný, slupkoví a pupenoví obaleč 0,06 % t.j. 6 ml / 10 l vody, (6 ml / 3-10 l vody / 100 m2), ochranná lhůta je 7 dnÍ, podle signalizace, max. 2x
  • PÓR, CIBULE - třásněnka zahradní - 4 ml / 6 l vody / 100 m2, ochranná lhůta je 7 dní, podle signalizace, max. 2x
  • PAPRIKA SKLENÍKOVÁ, RAJČE SKLENÍKOVÉ - třásněnka západní - 0,04 % tj. 4 ml / 10 l vody (5-10 l postř. kapal. / 100 m2), ochranná lhůta je 3 dny, podle signalizace, max. 2x

Aplikační poznámky:
V bramborech se SPINTOR aplikuje v době maxima líhnutí larev, tj, obvykle při převažujícím výskytu larválních stádií.

V révě vinné se SPINTOR aplikuje proti první generaci obalečů cca 10 – 12 dní po dosažení letového maxima obalečů (sleduje se vyhodnocováním úlovků ve feromonových lapácích), případně od stadia černé hlavičky respektive líhnutí housenek. Při rozvleklém náletu je vhodné aplikaci po 10 dnech opakovat. Proti druhé generaci obalečů se aplikace provádí za 5-7 dní po dosažení letového maxima, případně od fáze černé hlavičky až líhnutí larviček. Po 10 dnech se provede druhá aplikace. Dosažení vysoké pokryvnosti postřiku je důležitým předpokladem dosažení vysoké účinnosti. Minimální interval mezi aplikacemi je 10 dní.

V jabloních se SPINTOR aplikuje proti housenkám obaleče zimolezového a proti housenkám slupkových a pupenových obalečů nejlépe ve fázi líhnutí housenek. Odstup mezi postřiky pro jednu generaci škůdce je 7-9 dnů, u silného napadení je doporučeno 7 dnů, v případě slabého a středního napadení je doporučeno 9 dnů.


V brukvovité zelenině se proti housenkám běláska zelného aplikuje krátce po vylíhnutí larev. Následná druhá aplikace SPINTORU by se měla provést po 10 dnech (případně později, po dalším vylíhnutí larev). Aplikace proti můře zelné se provede ihned po objevení prvních příznaků škod na plodině.


V póru a cibuli se proti třásněnce zahradní aplikuje SPINTOR ihned po objevení prvních příznaků poškození, které je charakteristické stříbřitě bílými podélnými skvrnami na listech. Opakovanou aplikaci provedeme v odstupu 10 dnů. U cibule je vhodný pro lepší ulpění na listech přídavek vhodného smáčedla.


Papriky a rajčata ve sklenících se ošetřují dle signalizace (např. pomocí lepových desek). Aplikační koncentrace 0,04% (min. použít 5 l vody / 100 m2).

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
Při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody.
Při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v neporušených originálních obalech, v dobře uzavřené, suché a větratelné místnosti chráněné před ohněm, vysokou teplotou a přímým slunečním svitem, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 °C.

Složení přípravku

Účinná látka: spinosad 240 g/l (22,8% hmot.)

Balení

6 ml přípravku, plastová láhev v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Ošetřené prostory (jako zahradní skleník nebo fóliovník)
před opětovným vstupem důkladně vyvětrejte. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy.

Doplňkové informace
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.