PROTI plísním Acrobat MZ WG 3x20 Fungicidní přípravek proti plísním

 
 

Fungicidní přípravek na ochranu rostlin proti plísním. Je účinný proti peronospóře révy vinné, plísni bramborové na bramborách a rajčatech, plísni okurkové na okurkách, aj.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
22.10.2019
Cena 111,57 Kč bez DPH
135 Kč    
Kód produktu 17434
Značka BASF
Webová stránka značky basf.com/cz/cz.html
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku PROTI plísním Acrobat MZ WG 3x20

Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem ve formě vodorozpustného granulátu k ochraně brambor, révy, cibule, okurek, salátu, révy vinné. Dimethomorf je systémově účinný fungicidní derivát morfolinu s odlišným mechanismem účinku ve srovnání s dosud používanými fungicidy. Ničí široké spektrum hub třídy Oomycetes. U ošetřených citlivých druhů hub způsobuje dimethomorf morfogenezní změny buněčné stěny, které způsobí přerušení vývoje houby. U dimethomorfu neexistuje cross-rezistence s fenylamidy. Rezistentní kmeny nebyly zjištěny a ani se nepředpokládají. Dimethomorf je proto cennou účinnou látkou v systému ošetřování brambor proti plísni bramborové i v případě vzniku rezistence k dosud běžně používaným fungicidům. Mankozeb je kontaktní širokospektrální fungicidní účinná látka ze skupiny ethylen-bis-dithiokarbamidanů.

Návod k použití přípravku PROTI plísním Acrobat MZ WG 3x20

Přípravek rozředíme vodou dle přiloženého návodu a aplikujeme na rostliny preventivně postřikem. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení povrchu rostlin.

Ochranná lhůta: 3 - 28 dní dle druhu plodiny.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

brambor - plíseň bramborová 10 g 1,5-3 l vody /50 m2 20 g 3-6 l vody /100 25 g 3,75-7,5 l vody /125 , ochranná lhůta je 7dní,  max. 8x
réva - plíseň révová
0,25 % (10 g/4 l vody) 0,25 % (20 g/8 l vody) 0,25 % (25 g/10 l vody) ochranná lhůta je 28 dní,  max. 4x
okurka skleníková - plíseň okurková
0,2 % (10 g/5 l vody) 0,2 % (20 g/10 l vody) 0,2 % (25 g/12,5 l vody), ochranná lhůta je 3dny, max. 3x
rajče - polní plíseň bramborová
10 g 1,5-3 l vody /50 20 g 3-6 l vody /100 m2 25 g 3,75-7,5 l vody /125 ,ochranná lhůta je 3 dny,  max. 3x
rajče - skleníkové plíseň bramborová
0,2 % (10 g/5 l vody) 0,2 % (20 g/10 l vody) 0,2 % (25 g/12,5 l vody), ochranná lhůta je 3 dny, max. 3x
cibule - plíseň cibulová
10 g 1,5-3 l vody /50 20 g 3-6 l vody /100 25 g 3,75-7,5 l vody /125 m², ochranná lhůta je 14 dní,max 3x

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění, nebo podezření vzniku alergické kožní reakce, vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu asi 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval (předložte mu etiketu nebo bezpečnostní list přípravku), a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování PROTI plísním Acrobat MZ WG 3x20

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech na uzamčených, suchých a větratelných místech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách +5 až +30 °C. Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem. Chraňte před vlhkem a přehřátím.

Složení přípravku PROTI plísním Acrobat MZ WG 3x20

Účinná látka: dimethomorf 90 g/kg, mankcozeb 600 g/kg

Balení

60g přípravku baleno v 3 sáčcích po 20ti gramech.

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-silhouette.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.