PROPHYGRIPPAL 100ml - Dezinfekce Dezinfekce

Kód: 17559
185 Kč 153 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Dezinfekční sprej proti virům. Dezinfikuje a redukuje viry v ovzduší v místnostech a na površích. Vhodný také pro dezinfekci vnější strany bavlněných roušek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Prophygrippal je tekutý dezinfekční přípravek proti virům ve spreji, přípraven k okamžitému použití. Používá se pro dezinfekci a redukci choroboplodných zárodků jako jsou viry v uzavřených místnostech a na površích. Prophygrippal snižuje zátěž zárodků všech obalených a neobalených virů a likviduje jejich růstový základ. Neutralizuje i nepříjemné zápachy a tím trvale zlepšuje klima v uzavřených místnostech.

Oblast použití

Uzavřené místnosti v domácnosti, kanceláře, hotelové prostory, sklady, chovné zařízení slepic, kuřat a jiné drůbeže, holubníky, stáje hovězího dobytka a prasat, stáje pro koně, útulky a další.

Návod k použití

Přípravek je připraven k použití. Aplikujte pomocí ručního rozprašovače do ovzduší a na plochy. Neaplikujte přímo na zvířata, na lidi nebo na žhavé předměty (žárovky, UV lampy).
Za účelem prevence opakujte aplikaci v chladném období 2x denně.
Za účelem likvidace choroboplodných zárodků opakujte aplikaci 3x denně po dobu 1 týdne, poté stačí aplikace 2x denně. Dezinfekční účinek nastává během 30 minut.

Dávkování: Velikost místnosti 30 m³ - cca 6 stříknutí

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s lékařem.
Při požití: Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa (min. 10-15 minut). Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledat lékaře.

LÉKAŘSKÁ POMOC:
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Neskladujte společně s oxidačními činidly, pyrofornímy látkami, samozahřívající se nebezpečnými látkami.

Složení přípravku

Účinná látka: 50 g/l Kyselina mravenčí , 570 g/l Ethanol

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech.

Balení

100 ml  v plastové láhvi s mechanickým rozprašovačem

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečno
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: