PROPHYGRIPPAL 100ml - Dezinfekce Dezinfekce

 
 

Dezinfekční sprej proti virům. Dezinfikuje a redukuje viry v ovzduší v místnostech a na površích. Vhodný také pro dezinfekci vnější strany bavlněných roušek.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
29.11.2022
Cena 153 Kč bez DPH
185 Kč    
Kód produktu 17559
Značka AGRO CS a.s.
Webová stránka značky agrocs.cz/
Kategorie Ostatní
 

Charakteristika přípravku

Prophygrippal je tekutý dezinfekční přípravek proti virům ve spreji, přípraven k okamžitému použití. Používá se pro dezinfekci a redukci choroboplodných zárodků jako jsou viry v uzavřených místnostech a na površích. Prophygrippal snižuje zátěž zárodků všech obalených a neobalených virů a likviduje jejich růstový základ. Neutralizuje i nepříjemné zápachy a tím trvale zlepšuje klima v uzavřených místnostech.

Oblast použití

Uzavřené místnosti v domácnosti, kanceláře, hotelové prostory, sklady, chovné zařízení slepic, kuřat a jiné drůbeže, holubníky, stáje hovězího dobytka a prasat, stáje pro koně, útulky a další.

Návod k použití

Přípravek je připraven k použití. Aplikujte pomocí ručního rozprašovače do ovzduší a na plochy. Neaplikujte přímo na zvířata, na lidi nebo na žhavé předměty (žárovky, UV lampy).
Za účelem prevence opakujte aplikaci v chladném období 2x denně.
Za účelem likvidace choroboplodných zárodků opakujte aplikaci 3x denně po dobu 1 týdne, poté stačí aplikace 2x denně. Dezinfekční účinek nastává během 30 minut.

Dávkování: Velikost místnosti 30 m³ - cca 6 stříknutí

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s lékařem.
Při požití: Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa (min. 10-15 minut). Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledat lékaře.

LÉKAŘSKÁ POMOC:
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Neskladujte společně s oxidačními činidly, pyrofornímy látkami, samozahřívající se nebezpečnými látkami.

Složení přípravku

Účinná látka: 50 g/l Kyselina mravenčí , 570 g/l Ethanol

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech.

Balení

100 ml  v plastové láhvi s mechanickým rozprašovačem

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečno
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: