Polyram WG 5x20g Postřikový přípravek proti houbovým chorobám zemědělských plodin

 
 

Postřikový fungicidní přípravek k ošetření brambor proti plísni bramborové, révy vinné proti plísni révové, jádrovin proti strupovitosti nebo karafiátu proti rzi karafiátové. Ideální pro preventivní ošetření.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
22.10.2019
Cena 114,05 Kč bez DPH
138 Kč    
Kód produktu 17245
Značka BASF
Webová stránka značky basf.com/cz/cz.html
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku Polyram WG 5x20g

Polyram WG je přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený proti houbovým chorobám zemědělských plodin. Slouží k ošetření brambor proti plísni bramborové, révy vinné proti plísni révové, karafiátu proti rzi karafiátové a jádrovin proti strupovitosti. Přípravek není fytotoxický. Nepůsobí proti houbám ze skupiny padlí. Nemá kurativní účinky. Předpokladem dobrého účinku je preventivní užití.

Návod k použití přípravku Polyram WG 5x20g

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením na celé rostliny. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu::
jádroviny - strupovitost - 0,2-0,24 % (20-24 g/10 l vody), ochranná lhůta je 21 dní, max. 5 x
réva - plíseň révová- 0,22 % (22 g/10 l vody), ochranná lhůta je 42 dní, max. 3 x
brambor- plíseň bramborová - 20 g/100 m2 (20 g/10 l vody) ochranná lhůta je 7 dní, max. 3 x
karafiát - rez karafiátová -  20 g/100 m2,(20 g/10 l vody) max. 3x

Objem aplikační kapaliny u navržených koncentrací balení 20 g:
Koncentrace      20 g
0,2 %                   10 L vody
0,22 %                  9,1 L vody
0,24 %                  8,3 L vody

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (kožní alergická reakce – ekzém, zčervenání kůže, slabost v nohách apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Setřepejte granule z oděvu a pokožky. Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékaře informujte o přípravku, se kterým se pracovalo, a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech při teplotách +5 až +20 °C, odděleně od potravin, krmiv, nápojů, silných kyselin, silných zásad a oxidačních činidel. Přípravek chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním zářením.

Složení přípravku

Účinná látka: metiram 700 g/ kg (70% hmot.)
Další nebezpečné látky obsažené v přípravku: methenamin

Balení

5 x 20 g v sáčcích v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Opětovný vstup na ošetřené pozemky je možný za dva dny po aplikaci.Po ukončení práce opusťte ošetřované porosty! Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného / oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. K ochraně rukou použijte gumové nebo plastové rukavice, k ochraně těla ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistickou pláštěnku, čepice se štítkem nebo klobouk (není-li již kapuce) – při postřiku ve výšce hlavy nebo směrem nahoru a dodatečnou ochranu nohou (gumové nebo plastové holinky).

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-silhouette.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození kosterního svalstva při prodloužené nebo opakované expozici
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.