Mythic 10 SC Profesionální koncentrát na hubení štěnic s švábů

 
Profi Efekt lupa
 

Unikátní insekticid účinný na rezistentní populace štěnic, švábů a mravenců. Učinkuje na úrovni mitochondriálního dýchání, rozvrací energetický systém buňky, a tím i celého organizmu cílových druhů hmyzu. Účinná látka chlorfenapyr se stává pro hmyz toxickou až po vstupu do organizmu působením hmyzích hormonů.Vyznačuje se dlouhodobým působením a účinkem i na štěnice které si již vypěstovali odolnost vůči pyrethroidům. Jedinou nevýhodou je pomalý nástup účinku - štěnice hynou zhruba po 6ti dnech. Proto se doporučuje používat Mythic v kombinaci s přípravkem Fendona® 6 SC.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
5.6.2020
Cena 1 636,36 Kč bez DPH
1 980 Kč    
Kód produktu 13397
Značka BASF
Webová stránka značky basf.com/cz/cz.html
Kategorie Přípravky proti štěnicím
Záruka 2 roky
 

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití.
Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.

Popis přípravku Mythic® 10 SC

Mythic® 10 SC představuje nový rozměr v hubení štěnic a dalších hmyzích škůdců, a to zejména zcela odlišným mechanismem účinku než dosud používané insekticidy, především ze skupiny pyrethroidů.
Učinkuje na úrovni mitochondriálního dýchání, rozvrací energetický systém buňky, a tím i celého organizmu cílových druhů hmyzu.
Účinná látka chlorfenapyr se stává pro hmyz toxickou až po vstupu do organizmu působením hmyzích hormonů.
Navíc je na rozdíl od pyrethroidů pro hmyz zcela neidentifikovatelný, a ten se proto kontaktu s insekticidem na ošetřených plochách nevyhýbá.
Spolehlivá účinnost i na populace štěnic a švábů rezistentních vůči pyrethroidům činí z přípravku Mythic® 10 SC zvláště cenný prostředek pro profesionální použití v oblasti komunální hygieny.

Mythic® 10 SC - sám hubí problematický hmyz Chlorfenapyr byl zaveden do ochrany rostlin v roce 2001, v roce 2006 obdržel první
povolení pro komunální hygienu v USA, především jako termicid. Záhy poté se stal neodmyslitelnou součástí profesionální ochrany proti škůdcům v severní Americe. Jeho význam stále stoupá s nárůstem výskytu štěnic, především s populacemi
tohoto parazita, odolnými proti celým skupinám účinných látek (hlavně pyrethroidům a organofosfátům).
Četné studie dokazují, že Mythic® 10 SC, respektive jeho účinná látka chlorfenapyr, je velmi účinný proti mravencům, štěnicím a švábovitému hmyzu. Citlivost vůči chlorfenapyru je zvláště vysoká u populací rezistentních vůči pyrethroidům.

Graf číslo 1 - popisuje spolehlivý účinek účinné látky chlorfenapyr na populaci štěnic rezistentní k pyrethroidům.
Na rozdíl od standardní dávky pyrethroidu (mortalita v procentech a dnech po expozici).
Možná kombinace s pyrethroidem účinek chlorfenapyru urychluje.

Výhody přípravku Mythic® 10 SC

  • Mythic® 10 SC je nový insekticid s novou účinnou látkou chlorfenapyr se zcela odlišným mechanizmem účinku než pyrethroidy, organofosfáty, či insekticidní karbamáty.
  • Účinnost přípravku Mythic® 10 SC je ověřena i proti rezistentním populacím štěnic širokým nasazením v profesionální praxi v Evropě i v USA.
  • Mythic® 10 SC nabízí jednoduché a spolehlivé použití k bodové aplikaci a k aplikaci do škvír a štěrbin ve všech vnitřních prostorách včetně objektů pro výrobu a zpracování potravin.
  • Kromě štěnic hubí Mythic® 10 SC spolehlivě i švábovitý hmyz a mravence.
  • Reziduální účinnost přípravku Mythic® 10 SC trvá mnoho týdnů.
  • Bezpečná a jednoduchá aplikace Mythic® 10 SC lze použít v obytných a komerčních prostorách, stejně tak i ve veřejných budovách a úřadech, včetně prostor pro skladování, přípravu a zpracování potravin.
  • Jelikož je Mythic® 10 SC bezbarvý a prakticky neobsahuje aromatické látky, nezanechává žádné zjistitelné stopy, lze jej použít bezpečně a bez problémů i na velmi citlivých místech.
  • Lidé se mohou v prostorách ošetřených přípravkem Mythic® 10 SC pohybovat ihned po zaschnutí postřikové jíchy na ošetřených površích. Psi nesmí do ošetřených prostor 8 hodin po aplikaci.

 

Použití přípravku Mythic® 10 SC

Vzhledem k odlišnému mechanismu je rychlost účinku chlorfenapyru nižší než u v současnosti běžně používaných insekticidů (nemá knock-down effect).
Proto je vhodné ho používat v systémech ošetření např. s přípravkem Fendona® 6 SC.
Kombinace s pyrethroidy rychlost účinku znásobuje. Tato kombinace je vhodná především při aplikacích s velmi vysokými nároky na rychlost účinku.

Přípravek Mythic 10 SC se aplikuje postřikem.
Přípravu postřikové kapaliny provádějte v čisté nádobě. Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače nastanovený objem. Před použití přípravek vždy dobře protřepejte. Po použití aplikační zařízení řádně vymyjte.
V komerčních prostorech je možné přípravek aplikovat bodově, do štěrbin/spár /prasklin i povrchově v zamořené lokalitě. Z důvodu bezpečnosti se v domácnostech vyhněte prostorovému ošetření. Pro zajištění bezpečnosti aplikujte přípravek pod nižším tlakem.
Před aplikací se ujistěte, že se v prostoru nenachází další osoby nebo zvířata. Z ošetřovaných prostor musí být odstraněny všechny potraviny a krmiva. Do zaschnutí přípravku v ošetřeném prostoru není povolen přístup dalším osobám. Domácí zvířata nemají do ošetřeného prostoru přístup alespoň následujících 8 hodin. Přípravek neaplikujte přímo do ovzduší v ošetřovaném prostoru, dále na plochy nebo pomůcky využívané k přípravě či konzumaci potravin.
V komerčních prostorách se před aplikací přípravku ujistěte, že jsou odstraněny všechny potraviny. V případě kontaktu přípravku s pomůckami a plochami určenými pro přípravu potravin je nezbytné, aby tyto byly před dalším použitím zbaveny jakýchkoliv zbytků přípravku omytím účinným čisticím prostředkem a následně opláchnutím pitnou vodou.
Před vstupem do ošetřovaného prostoru tento důkladně provětrejte.
Přípravek nesmí být aplikován v prostorech, kde se zdržují děti (školky, jesle).

Dávkování na štěnice a šváby:

Při běžném výskytu 80ml koncentrátu na 5 litrů postřiku na 100m2.
Při silném zamoření 160ml koncentrátu na 5 litrů postřiku na 100m2.

Balení: 0,5 litru v plastové lahvi

Účinná látka: chlorfenapyr 106 g/L (10% hmot.)

Bezpečnostní upozornění

100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):
P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P261 Zamezte vdechování par.
Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
Označení určitých směsí (GHS):
EUH208: Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-
3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.