Kuprikol 50 2x10g Fungicidní přípravek k ochraně rostlin proti houbovým chorobám

 
 

Fungicidní přípravek k ochraně rostlin proti plísni bramborové, cibulové, okurkové, sýpavce, kadeřavosti a jiným houbovým chorobám.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
22.10.2019
Cena 31,40 Kč bez DPH
38 Kč    
Kód produktu 17440
Značka NeraAgro, spol. s r.o.
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku Kuprikol 50

Jedná se o širokospektrální fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin. Aplikuje se preventivně postřikem. Přípravek je registrován pro broskvoň (kadeřavost listů), fazol (antraknóza), jabloně, hrušně (bakteriální spála), réva vinná (plíseń révová), rajče (plíseň bramborová, septorióza rajčat, čerň rajčatová), zelenina tykvovitá (plíseň okurková), brambory (plíseň bramborová), meruňka (korové nekrózy), slivoň (puchrovitost).

Návod k použití přípravku Kuprikol 50

Odměřené množství přípravku vsypte a stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Aplikace se provádí preventivně postřikem. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Použití a dávkování:
brambor- plíseň bramborová - 10 g 1-1,25 l vody /20-25 m2
broskvoň - kadeřavost listů broskvoně - 0,5 % (10 g/2 l vody)
fazol - antraknóza fazolu 10 g 1,25 l vody /25 m2
hrušeň - bakteriální spála jabloňovitých, 0,1-0,2 % (10g/5-10 l vody)
jabloň - bakteriální spála jabloňovitých 0,05-0,1 % (10 g/10-20 l vody)
meruňka- korové nekrózy 0,3-0,5 % (10 g/2-3,3 l vody)
rajče- plíseň bramborová, septorióza rajčat, čerň rajčatová 10 g 1,25-1,4 l vody /25-29 m2
réva - plíseň révová 0,5 %(10 g/2 l vody)
slivoň- puchrovitost slivoně 0,5 % (10 g/2 l vody)
zelenina tykvovitá- plíseň okurková 10 g 2-4 l vody /20-40 m2

Pozor na odrůdy citlivé na měď! Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Maximální aplikační dávka 40 g Cu/100 m2/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí, přetrvávají-li dýchací potíže nebo nevolnost apod..) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat..
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených místech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým
slunečním zářením.

Složení přípravku

Účinná látka: oxichlorid měďnatý 840 g/kg (84 % hmot.), (obsah mědi 500 g/kg, (50 % hmot.))

Balení

2 x 10 g v sáčcích v kartonové krabičce + plastová odměrka

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.