Arcade 800 EC 100ml Půdní a listový herbicid pro hubení dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách

Neohodnoceno
 

Slouží k hubení ježatky kuří nohy a dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
27.8.2019
Cena 122,31 Kč bez DPH
148 Kč    
Kód produktu 17215
Značka Syngenta Crop Protection AG
Kategorie Herbicidy proti plevelům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku Arcade 800 EC 100ml

Půdní a listový herbicid pro hubení dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách. Přípravek k hubení plevelů v bramborách před vzejitím nebo časně po vzejití plevelů. Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl (nejspodnější článek stonku mezi kořínkem a děložními lístky) plevelů. Účinná látka metribuzin je systemický neonikotinoid. Je přijímán prostřednictvím kořenů a také listů,a dále šířen pletivem. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Na povrchu vytvoří film, který brání růstu plevelů.

Návod k použití přípravku Arcade 800 EC 100ml

Aplikace se provádí postřikem na půdu (po zasetí), určeno k hubení dvouděložných jednoletých plevelů, ježatky kuří noha) v bramborách. 40 – 50 ml do 2 – 4 l vody/ 100 m2

Spektrum účinnosti – preemergentní nebo postemergentní aplikace, 40 ml/ 100 -plevele citlivé – ježatka kuří noha, merlík bílý, opletka obecná, plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, lilek černý, rdesno

Dávka 50 ml/ 100 se použije preemergentně v případě silného zaplevelení pozemků opletkou obecnou nebo merlíkem bílým.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí nebo podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytnětemuinformace ze štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Dýchací potíže nejsou pravděpodobné.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.Možná alergická kožní reakce.
První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody nikdy nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování Arcade 800 EC 100ml

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, dobře větratelných a uzamykatelných místech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od +5 do +35 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením, sáláním tepelných zdrojů a vlhkem.

Složení přípravku Arcade 800 EC 100ml

Účinná látka: prosulfokarb 800 g/l (76,8%hmot.), metribuzin 80 g/l (7,7%hmot. )

Balení acrobat Arcade 800 EC 100ml

100 ml, PET láhev se šroubovacím uzávěrem s odměrkou

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.,
P501 Odstraňte obal a obsah předáním oprávněné osobě.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje prosulfokarb. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.